REGULAMIN PROMOCJI "-30% na co drugą sztukę w koszyku"

§1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem promocji o nazwie „-15% na kolczyki” (zwanej dalej „Promocją”) jest Ania Kruk Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-425), ul. Dąbrowskiego 399/4, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000417731, NIP: 7811877692, o kapitale zakładowym w wysokości 2.000.000,00 zł, e-mail: infolinia@aniakruk.pl, nr tel. +48 885 777 772 (zwana dalej: „Organizatorem”).

2. Promocja trwa od dnia 20.05.2021 do dnia 26.05.2021 8:00 lub do wyczerpania zapasów.

3. Treść regulaminu Promocji (dalej: „Regulamin”) dostępna jest na stronie sklepu internetowego Ania Kruk pod adresem www.aniakruk.pl (dalej: „Sklep”), w Butikach Stacjonarnych oraz w siedzibie Organizatora.

4. Wszystkie słowa pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w regulaminie Sklepu TUTAJ (dalej: „Regulamin Sklepu”), jeżeli inaczej nie wynika z niniejszego Regulaminu.

§2 Warunki udziału w Promocji

1.Promocją objęte są wszystkie Towary dostępne w Sklepie z wyłączeniem towarów z zakładki SALE ,kart podarunkowych, Zestawów, zapięć silikonowych, zapięć srebrnych , zapięć pozłacanych, uniwersalnej ściereczki i gazików. 

2. Promocja polega na przyznaniu rabatu na każdy drugi tańszy produkt w koszyku w wysokości 30% ceny pierwotnej produktu brutto (Przykład reprezentatywny: dwie sztuki w koszyku - jedna tańsza 30% taniej, cztery sztuki w koszyku - dwie tańsze 30% taniej itd)

3. W Promocji może wziąć udział każdy Klient Sklepu oraz Butiku Stacjonarnego (zwany dalej „Uczestnikiem”), który w okresie trwania Promocji dokona zakupu dwóch produktów z dowolnej kategorii lub więcej z których tańszy objęty jest promocją 30% zniżki.

4. Uczestnik może wziąć udział w Promocji dowolną ilość razy, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków opisanych w ust. 3 powyżej.

5. Udział w Promocji oznaczą akceptację niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Sklepu.

6. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, rabatami, ofertami specjalnymi dostępnymi w Sklepie. 

§3 Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące Promocji można składać na adres e-mail: infolinia@aniakruk.pl  lub adresy w skazane w dziale Regulaminu Sklepu. W treści reklamacji należy krótko opisać okoliczności uzasadniające jej złożenie.

2. Reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora. Postanowienia niniejszego Regulaminu w żaden sposób nie ograniczają praw do składania reklamacji lub dochodzenia roszczeń przysługujących Uczestnikowi na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

3. Zwrot produktów z promocji "Co druga sztuka w koszyku 30% taniej" możliwy jest tylko przy zwrocie całego zamówienia, lub pojedynczo tylko w przypadku dopłaty różnicy w kwocie do pełnej kwoty regularnej ceny produktu. 

Informacje dotyczące zwrotu znajdziesz w zakładce zwroty i reklamacje. 

tutaj

§4 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu Sklepu oraz obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego.

2. Regulamin obowiązuje od dnia 20.05.2021.

3. W uzasadnionych przypadkach Organizator może dokonać zmiany Regulaminu, o czym niezwłocznie poinformuje Uczestników publikując tekst jednolity Regulaminu na stronie Sklepu. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na Umowy zawarte w ramach Promocji przed opublikowaniem informacji o zmianie.

4. W zakresie nieuregulowanym odmiennie w niniejszym regulaminie promocji, stosuje się postanowienia §10 ust. 11 Regulaminu