REGULAMIN PROMOCJI "Kup 2 szt. - 10%, Kup 3 szt. i więcej - 20%"

§1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem promocji o nazwie „-10% na 2 sztuki, -20% na trzy sztuki i więcej” (zwanej dalej „Promocją”) jest Ania Kruk Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-425), ul. Dąbrowskiego 399/4, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000417731, NIP: 7811877692, o kapitale zakładowym w wysokości 2.000.000,00 zł, e-mail: infolinia@aniakruk.pl, nr tel. +48 885 777 772 (zwana dalej: „Organizatorem”).

2. Promocja trwa od dnia 03.02.2022 do dnia 16.02.2022 do godziny 8:00 lub do wyczerpania zapasów.

3. Treść regulaminu Promocji (dalej: „Regulamin”) dostępna jest na stronie sklepu internetowego Ania Kruk pod adresem www.aniakruk.pl (dalej: „Sklep”), w Butikach Stacjonarnych oraz w siedzibie Organizatora.

4. Wszystkie słowa pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w regulaminie Sklepu TUTAJ (dalej: „Regulamin Sklepu”), jeżeli inaczej nie wynika z niniejszego Regulaminu.

§2 Warunki udziału w Promocji

1. Promocją objęte są wszystkie Towary dostępne w Sklepie z wyłączeniem kart podarunkowych, zestawów. silikonowych zapięć, srebrnych zapięć, srebrnych pozłacanych zapięć, kartek okolicznościowych, banderolek, gazików oraz uniwersalnej ściereczki do czyszczenia biżuterii.

2. Promocja polega na przyznaniu rabatu na dwa produktu w koszyku w wysokości 10%, trzeci, drugi i pierwszy oraz więcej w wysokości 20%"

3. W Promocji może wziąć udział każdy Klient Sklepu oraz Butiku Stacjonarnego (zwany dalej „Uczestnikiem”), który w okresie trwania Promocji dokona zakupu produktów z dowolnej kategorii z wyjątkiem wymienionych produktów w pkt.1

4. Uczestnik może wziąć udział w Promocji dowolną ilość razy, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków opisanych w ust. 3 powyżej.

5. Udział w Promocji oznaczą akceptację niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Sklepu.

6. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, rabatami, ofertami specjalnymi dostępnymi w Sklepie. 

§3 Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące Promocji można składać na adres e-mail: infolinia@aniakruk.pl  lub adresy w skazane w dziale Regulaminu Sklepu. W treści reklamacji należy krótko opisać okoliczności uzasadniające jej złożenie.

2. Reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora. Postanowienia niniejszego Regulaminu w żaden sposób nie ograniczają praw do składania reklamacji lub dochodzenia roszczeń przysługujących Uczestnikowi na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

3. Ze względu na sposób naliczania promocji i rabatowania kolejnych produktów zwrot produktów z promocji "-10% na 2 sztuki, -20% na trzy sztukimożliwy jest tylko przy zwrocie całego zamówienia.

§4 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu Sklepu oraz obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego.

2. Regulamin obowiązuje od dnia 03.02.2022 roku 

3. W uzasadnionych przypadkach Organizator może dokonać zmiany Regulaminu, o czym niezwłocznie poinformuje Uczestników publikując tekst jednolity Regulaminu na stronie Sklepu. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na Umowy zawarte w ramach Promocji przed opublikowaniem informacji o zmianie.

4. W zakresie nieuregulowanym odmiennie w niniejszym regulaminie promocji, stosuje się postanowienia §10 ust. 11 Regulaminu