Regulamin promocji “10% na cele charytatywne”

 

§1.

Słowniczek pojęć

 

1. Pojęciom użytym w niniejszym Regulaminie promocji „10% na cele charytatywne”, pisanym z wielkiej litery, o ile nic innego nie wynika z pozostałych okoliczności, nadaje się następujące znaczenie

a. Ania Kruk – podmiot, o którym mowa w §2 ust. 1 niniejszego Regulaminu Promocji,

 Klient – posiada znaczenie nadane w §2 ust. 5 niniejszego Regulaminu Promocji,

b. Cel  - oznacza cel na który Ania Kruk przekazuje kwoty, o których mowa w §3 ust. 3 i 4 niniejszego Regulaminu.

c. Fundacja - wybrana fundacja na którą zebrane środki zostaną przekazane

d. Produkty  – posiada znaczenie nadane w §3 ust. 2 niniejszego Regulaminu Promocji,

e. Promocja – oznacza ofertę zawarcia umowy sprzedaży na zasadach określonych w Regulaminie Promocji i Regulaminie Sklepu. 

f. Regulamin Promocji – oznacza niniejszy regulamin promocji „10% na celem charytatywne”,

g. Regulamin Sklepu – oznacza Regulamin Regulaminu Sklepu Internetowego Ania Kruk dostępnego pod adresem: https://aniakruk.pl/pl/content/19-regulamin

h. Sklep Internetowy  - platforma sprzedaży towarów oraz świadczenia usług oferowanych przez Sprzedawcę, prowadzona przez Sprzedawcę, stanowiąca zespół połączonych ze sobą stron internetowych, dostępna za pośrednictwem adresu URL www.aniakruk.pl.

 

§2.

Warunki skorzystania z promocji pod nazwą: „10% na cele charytatywne”

 

1. Organizatorem Promocji pod nazwą „10% na cele charytatywne” jest Ania Kruk sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-623), ul. Mazowiecka 27/1 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000417731, o kapitale zakładowym w wysokości 2.000.000 złotych, opłaconym w całości, NIP: 7811877692, REGON: 302067803 („Ania Kruk”). 

2. Promocja obowiązuje: od 12.11.2020 r. do 16.11.2020 r

3. Z Promocja można skorzystać w Sklepie Internetowym działającym pod adresem www.aniakruk.pl. 

4. Promocja skierowana jest do wszystkich podmiotów posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, którzy w okresie obowiązywania Promocji dokonają w Sklepie internetowym zakupu Produktu/Produktów („Klient”). 

5. Promocja łączy się z innymi promocjami/rabatami oferowanymi przez Oferenta w dniu sprzedaży. 

6. Klient jest uprawniony brać udział w Promocji wielokrotnie w okresie jej obowiązywania pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w § 2 ust. 5 niniejszego Regulaminu Promocji.

7. Promocja nie tyczy się produktu: Karty Podarunkowe

 

§3.

Zasady promocji

1. Dokonując zakupu Produktów z kolekcji "BELIEVE" w Sklepie Internetowym w okresie obowiązywania Promocji każde 10% od wartości zamówienia produktu z kolekcji zostanie przekazane na wybrany cel charytatywny

2.Promocja obejmuje wszystkie produkty dostępne w Sklepie Internetowym („Produkty”).

3. Ania Kruk przekaże równowartość 10% ceny każdego zakupu brutto dokonanego w Sklepie Internetowym w okresie obowiązywania Promocji na rzecz Celu.

4. W przypadku zakupu przez klienta produktów z kolekcji "BELIEVE" niezależnie od pozostałych działań i zakupów, wykorzystanych kodów rabatowych Ania Kruk nadal przekaże na wybrany cel 10% wartości zamówienia produktów z ww kolekcji.

5. kwota naliczany jest od aktualnych cen obowiązujących w Sklepie Internetowym.

6. W celu skorzystania z akcji należy do koszyka dodać produkty z kolekcji "BELIEVE"

7. Informacje, o których mowa w §3 ust. 1, 3 i 6 niniejszego Regulaminu Promocji, dostępne są:

a) na profilach social media Ania Kruk: 

facebook   https://www.facebook.com/aniakruk.jewellery/

Instagram (https://www.instagram.com/aniakruk_jewellery/), 

LinkedIn https://pl.linkedin.com/company/aniakrukjewellery]b) po kliknięciu w reklamy Ania Kruk udostępniane w ramach kanałów socialmedia  facebook i Instagram,
c) po kliknięciu w reklamy Ania Kruk generowane przez Google.com,
d) na stronie internetowej www.aniakruk.pl

Kwoty, o których mowa w §3 ust. 3 i 4 niniejszego Regulaminu Promocji przekazywana są przez Ania Kruk w formie darowizny na rzecz wybranego Celu.

 

§4.

Postanowienie końcowe

 

Warunki skorzystania z Promocji nie naruszają ani nie ograniczają praw Klientów z tytułu rękojmi.

Udział w Promocji jest dobrowolny. Uczestnik przed przystąpieniem do Promocji zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu Promocji.

Niniejszy Regulamin Promocji jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji. Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących Promocji mają charakter jedynie informacyjny. 

Odstąpienie przez Klienta od umowy zawartej w ramach Promocji, Klient otrzyma zwrot faktycznie uiszczonej ceny za zakup Produktu (a nie ceny obowiązującej w Sklepie Internetowym) oraz ewentualnych kosztów związanych z zawarciem umowy (o których mowa w pkt. 10 Regulaminu Sklepu), a następna transza środków przekazywanych na rzecz CELU, o którym mowa w §3 ust. 3 niniejszego Regulaminu Promocji zostanie pomniejszona o kwotę stanowiącą równowartość rabatu przyznanego zgodnie z §3 ust. 1 niniejszego Regulaminu Promocji.

Do sprzedaży produktów w ramach niniejszej Promocji zastosowanie mają Regulaminu Sklepu z zastrzeżeniem zmian wynikających z niniejszego Regulaminu Promocji.

W kwestiach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych, a także Regulaminu Sklepu i Polityka prywatności.

Odwołanie Promocji zostanie zakomunikowane poprzez dodanie w nagłówku niniejszego Regulaminu Promocji dopisku „Regulamin Promocji nie obowiązuje od [data]”, gdzie w miejsce słowa [data] zostanie wstawiona data w formacie dd.mm.rrrr, od której Promocja przestała obowiązywać. 

Jeśli którekolwiek postanowień Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w zakresie, w którym to postanowienie jest niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne zostaje ono wyłączone i usunięte, a w pozostałym zakresie postanowienia Regulaminu obowiązują i pozostają w pełnej mocy oraz są nadal wiążące i wykonalne.