REGULAMIN KLUBU PRZYJACIÓŁ ANIA KRUK

Wobec powstania nowego programu lojalnościowego ANIA KRUK o nazwie Klub Przyjaciół Ania Kruk, z dniem 12.07.2021 roku zastępuje on wcześniejszy program lojalnościowy Klub Przyjaciół Ania Kruk. W następstwie powyższego zmianie ulegają postanowienia Regulaminu Klubu Przyjaciół Ania Kruk, a sam Regulamin przyjmuje następującą postać:

§ 1. IDEA PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO ANIA KRUK

Członkostwo i uczestnictwo w programie lojalnościowym ANIA KRUK (dalej: „Klub Przyjaciół Ania Kruk” lub „Program”) jest bezpłatne, całkowicie dobrowolne i nie obliguje Klientów Programu do żadnych świadczeń wobec Organizatora tj. firmy ANIA KRUK Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu, ul. Dąbrowskiego 344/4. Celem Programu jest szczególne wyróżnienie lojalnych Klientów ANIA KRUK, doceniających jakość oferowanych przez nas wyrobów, czego wskaźnikiem jest ilość dokonywanych zakupów w butikach stacjonarnych sieci ANIA KRUK na terenie całego kraju oraz w Sklepie Internetowym dostępnym pod adresem www.aniakruk.pl.

Niniejszy Regulamin zawiera warunki uczestnictwa w Programie i obowiązuje Organizatora oraz Klientów od chwili jego ogłoszenia w Butikach stacjonarnych ANIA KRUK oraz na stronie internetowej - Sklep Internetowym www.aniakruk.pl na czas nieokreślony z zastrzeżeniem możliwości jego zawieszenia lub zakończenia przez Organizatora w każdym czasie bez podania przyczyn przy jednoczesnym powiadomieniu Uczestników drogą elektroniczną o oficjalnym terminie zakończenia Programu.

§ 2. SŁOWNICZEK

Użytym w ramach niniejszego Regulaminu pojęciom, o ile pisane są z wielkiej litery i wynika to z kontekstu ich użycia, przypisuje się następujące znaczenie:

 1. Ania Kruk (Organizator) - ANIA KRUK Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu, ul. Dąbrowskiego 344/4
 2. Butik – sklep stacjonarny sieci Ania Kruk, przeznaczony do osobistej obsługi Klientów
 3. Dawna Karta KPAK lub Dawna Karta Klubu Przyjaciół Ania Kruk – karta potwierdzająca udział w programie lojalnościowym Pierwszy Klub Przyjaciół Ania Kruk,
 4. Karta Klubu Przyjaciół Ania Kruk (Karta Uczestnictwa) – karta potwierdzająca udział w programie lojalnościowym Klub Przyjaciół Ania Kruk,
 5. Klient – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupu towarów w Sklepie Internetowej lub Butiku Ania Kruk oraz będąca lub spełniająca kryteria do bycia uczestnikiem Programu lojalnościowego Klub Przyjaciół Ania Kruk lub Pierwszego Klub Przyjaciół Ania Kruk,
 6. Klub Przyjaciół Ania Kruk lub „Program” - program lojalnościowy ANIA KRUK, którego celem jest szczególne wyróżnienie lojalnych Klientów ANIA KRUK oraz doceniających jakość oferowanych przez ANIA KRUK wyrobów, czego wskaźnikiem jest ilość dokonywanych zakupów w butikach stacjonarnych sieci ANIA KRUK na terenie całego kraju oraz w Sklepie Internetowym dostępnym pod adresem www.aniakruk.pl, poprzez przyznawanie uprawnień opisanych w §6 niniejszego Regulaminu,
 7. Konto Klienta – posiada znaczenie nadane w pkt. 1 lig. L) Regulaminu Sklepu Internetowego
 8. Pierwszy Klub Przyjaciół Ania Kruk – obowiązujący przed wprowadzeniem niniejszego Programu, program lojalnościowy przeznaczony dla Klientów o nazwie Klub Przyjaciół Ania Kruk, którego regulamin dostępny jest pod adresem https://aniakruk.pl/pl/content/60-klub-przyjaciol-ania-kruk.
 9. Polityka prywatności – zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Klientów Ania Kruk dostępne pod adresem https://aniakruk.pl/pl/content/37-polityka-prywatnosci,
 10. Regulamin – niniejszy regulamin programu lojalnościowego Klubu Przyjaciół Ania Kruk
 11. Regulamin Sklepu Internetowego – regulamin sklepu internetowego Ania Kruk dostępny pod adresem https://aniakruk.pl/pl/content/19-regulamin,
 12. Sklep Internetowy – sklep internetowy Ania Kruk dostępny pod adresem www.aniakruk.pl,

§3. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PROGRAMU

1. Z wyjątkiem członków Pierwszego Klubu Przyjaciół Ania Kruk, warunkiem przystąpienia do Programu jest:

Dokonanie jednorazowego zakupu w salonach stacjonarnych lub sklepie online ANIA KRUK, dostępnym pod adresem www.aniakruk.pl na kwotę minimum 100 zł. Warunek jest spełniony tylko w przypadku rzeczywistego dokonania płatności na wskazaną kwotę, a nie w przypadku, gdy wartości tej odpowiadać będzie suma cen towarów przed odliczeniem rabatów i upustów). Po zakupie niezależnie od kwoty ale warunkiem jest min. 100 zł klienta przystępuje do pierwszego progu rabatowego.

Kompletne i zgodne z prawdą wypełnienie formularza zgłoszeniowego:

 1. w przypadku zakupów w Butiku - na udostępnionym w butiku urządzeniu mobilnym,
 2. w przypadku zakupów w Sklepie Internetowym - wypełnienie formularza online, do którego Klient Sklepu Internetowego, spełniający warunki Programu Klubu Przyjaciół Ania Kruk, zostanie automatycznie przekierowany po akceptacji zaproszenia do dołączenia do Klubu Przyjaciół Ania Kruk, pojawiającego się automatycznie po dokończeniu procesu zamówienia, (warunkiem w przypadku zakupów w Sklepie Internetowym jest także wcześniejsze zaakceptowanie Regulaminu Sklepu Internetowego),

Na zasadach określonych w Polityce Prywatności, udostępnienie w formularzach, o których mowa wyżej w pkt. 2, swoich danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy dotyczącej uczestnictwa w Klubie Przyjaciół Ania Kruk, a w szczególności:

 1. Imię i nazwisko,
 2. datę urodzenia,
 3. numer Karty Uczestnictwa
 4. adres email,
 5. adres korespondencyjny, na który dostarczona zostanie Karta Uczestnictwa.
 6. numer telefonu

Zaznaczenie odpowiednich pól w formularzu zgłoszeniowym:

 1. potwierdzających zgodę Uczestnika na gromadzenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Ania Kruk wyłącznie w celach związanych z niniejszym Programem (zgodnie z na zasadach określonych w Polityce Prywatności (z uwzględnieniem zmian wynikających z niniejszego Regulaminu),
 2. akceptację niniejszego Regulaminu, który w każdym czasie, dostępy jest na stronie internetowej www.aniakruk.pl, a nadto w każdym przypadku przesłany zostanie na adres email Uczestnik podany w formularzu zgłoszeniowym. W przypadku przystępowania do Klubu Przyjaciół Ania Kruk w Butiku, treść Regulaminu zostanie wyświetlona na ekranie urządzenia mobilnego celem umożliwienia zapoznania się z jego treścią, jeszcze przed wyrażeniem zgody na przystąpienie do Klubu Przyjaciół Ania Kruk,
 3. w przypadku przystępowania do Klubu Przyjaciół Ania Kruk w Butiku, akceptację Regulaminu Sklepu Internetowego, który w każdym czasie, dostępy jest na stronie internetowej https://aniakruk.pl/pl/content/19-regulamin, a nadto przesłany zostanie na adres email Uczestnik podany w formularzu zgłoszeniowym, przy czym treść Regulaminu Sklepu Internetowego zostanie wyświetlona na ekranie urządzenia mobilnego celem umożliwienia zapoznania się z jego treścią, jeszcze przed wyrażeniem zgody na przystąpienie do Klubu Przyjaciół Ania Kruk.

Możliwe jest równocześnie wyrażenie zgody na otrzymywanie ofert handlowych oraz korespondencji na adres pocztowy, poczty elektronicznej lub sms-em.

Możliwość przystąpienia do Klubu Przyjaciół Ani Kruk Klienta możliwa jest jedynie bezpośrednio po dokonaniu zakupów za kwotę, o której mowa w §2 pkt. 1 lit. a). Klient traci taką możliwość po:

 1. odejściu od kasy w przypadku zakupów w Butiku,
 2. niezaakceptowaniu (odrzuceniu, zamknięciu zakładki itp.) zaproszenia
 3. Klient przyjmuje do wiadomości, że przystąpienie do Programu w Sklepie Internetowym jest równoznaczne z utworzeniem Konta Klienta w ramach Sklepu Internetowego oraz zaakceptowania Regulaminu Sklepu Internetowego i Polityki Prywatności.

§ 4. KARTA PRZYJACIÓŁ ANIA KRUK

1. Po spełnieniu warunków określonych w §3 Regulaminu, Klient otrzyma Kartę Klubu Przyjaciół Ania Kruk Klienta, z podanym na niej indywidualnym numerem Karty Uczestnictwa przypisanym do unikalnego adres email podanego przez Klienta podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyznania Karty Uczestnictwa w przypadku, gdy formularz jest niekompletny, posiadający nieprawdziwe dane lub pozbawiony zgody ubiegającego się na warunki niniejszego Regulaminu (w przypadku zakupów w Butiku także Regulaminu Sklepu Internetowego), bez konieczności dodatkowego uzasadniania swojej decyzji.

3. Karta Uczestnictwa zostanie wydana Klientowi:

 1. a) w przypadku zakupów w Butiku – na miejscu przez pracownika Ania Kruk,
 2. b) w przypadku zakupów w Sklepie Internetowym – poprzez wysyłkę pocztą tradycyjna lub kurierem na adres korespondencyjny podany formularzu zgłoszeniowym,

AKTYWACJA KARTY

Przy zakupach online, po otrzymaniu karty, należy aktywować kartę klubu. 

Zalogować się na swoje konto na anuakruk.pl. Wejść w zakładkę moje konto a następnie Klub Przyjaciół i wpisać numer karty.

4. Karta Uczestnictwa stanowi własność Ania Kruk i podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z udziału w Klubie Przyjaciół Ania Kruk pod rygorem obciążenia Klienta kosztami wyrobienia Karty. Klient dokona zwrotu Karty Uczestnictwa w taki sam sposób, w jaki otrzymał kartę od Ania Kruk.

5. Karta Uczestnictwa jest imiennym znakiem legitymacyjnym w rozumieniu art. 92515 §1 K.c. który uprawnia do skorzystania z szeregu oraz udogodnień i akcji promocyjnych, które są oferowane wyłącznie uczestnikom Programu Klub Przyjaciół Ania Kruk. Karta Uczestnictwa nie jest nie jest kartą kredytową, płatniczą, bankomatową, upominkową ani instrumentem płatności elektronicznej.

6. Uprawniony do korzystania z Karty Uczestnictwa jest jedynie osoba, do której karta została przypisana (wyłącza się stosowanie art. 92515 §2 K.c.), stąd Organizator zastrzega możliwość uzależnienia spełnienia świadczenia z Karty Uczestnictwa od potwierdzenia przez posiadacza swojej tożsamości.

7. Wraz z przyznaniem Karty Klubu Przyjaciół Ania Kruk do indywidualnego konta Klienta utworzonego w ramach Sklepu internetowego przypisany zostanie indywidualny kod kreskowy Klienta odpowiadający kodowi kreskowemu umieszczonemu na Karcie Klubu Przyjaciół Ania Kruk.

8. W przypadku braku okazania Karty Klubu Przyjaciół Ania Kruk w przypadku zakupów w Butiku, Klient może skorzystać z uprawnień przyznanych w ramach Programu po zalogowaniu się na swoi urządzeniu mobilnym na swoje Konto Klienta w ramach Sklepu Internetowego i umożliwieniu obsłudze Butiku zeskanowania indywidualnego kodu kreskowego Klienta, o którym mowa w §3 ust. 7.

9. Dane do pierwszego logowania na Koncie Klienta zostaną przesłane na adres email podany w trakcie rejestracji.

§ 5. POSIADACZE DAWNEJ KART KLUBU PRZYJACIÓŁ ANIA KRUK

1. Posiadacze Dawnych Kart KPAK uprawnieni są do przystąpienia do Klubu Przyjaciół Ania Kruk bez dokonywania zakupów na kwotę 100 zł. (warunku §3 pkt. 1 lit. a). nie stosuje się).

2. Warunkami przystąpienia przez posiadaczy Dawnych Kart KPAK do Klubu Przyjaciół Ania Kruk są:

a) dokonanie zamiany Dawnej Karty KPAK na kartę Klubu Przyjaciół Ania Kruk w dowolnym Butiku na terenie całego kraju (wyłącza się możliwość dokonania zamiany Danej Karty KPAK na kartę Klubu Przyjaciół Ania Kruk online),

b) podanie obsłudze dostępnej w Butiku danych Dawnej Karty KPAK,

c) uzupełnienie brakujących danych osobowych poprzez ich podanie obsłudze Butiku, zgodnie z zasadami określonymi w Polityce Prywatności,

 1. Imię i nazwisko,
 2. datę urodzenia,
 3. numer Karty Uczestnictwa
 4. numer Karty KPAK
 5. adres email,
 6. adres korespondencyjny
 7. numer telefonu

d) Pisemne :

 1. wyrażenie zgody Uczestnika na gromadzenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Ania Kruk, wyłącznie w celach związanych z niniejszym Programem (na zasadach określonych w Polityce Prywatności z uwzględnieniem zmian wynikających z niniejszego Regulaminu),
 2. potwierdzenie okoliczności zaznajomienia się z treścią Polityki Prywatności, którego kopia dodatkowo zostanie przesłana na adres e-miał Uczestnika,
 3. zaakceptowanie niniejszego Regulaminu, który w każdym czasie, dostępy jest na stronie internetowej www.aniakruk.pl, a nadto przesłany zostanie na adres email Uczestnik ,
 4. zgodę na założenie przez obsługę Butiku Konta Klienta w Ramach Sklepu Internetowego,
 5. zaakceptowanie Regulaminu Sklepu Internetowego, który w każdym czasie, dostępy jest na stronie internetowej https://aniakruk.pl/pl/content/19-regulamin, a nadto przesłany zostanie na adres email Uczestnik oraz potwierdzenie zapoznania się z treścią Regulaminu Sklepu Internetowego,

Zwrócenie Dawnej Karty Klubu Przyjaciół Ania Kruk pracownikowi dostępnemu w Butiku.

3. Możliwe jest równocześnie wyrażenie zgody na otrzymywanie ofert handlowych oraz korespondencji na adres pocztowy, poczty elektronicznej lub sms-em.

4. Poza możliwością wymiany na Karty Przyjaciół Ania Kruk, Dawne Karty KPAK tracą swoją ważność z dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu i nie mogą być wykorzystywane w celu uzyskania uprawnień wcześniej im przypisanych.

5. Uczestnik zostaje niniejszym poinformowany, że w przypadku wyrażenia pisemnych zgód, o których mowa w §5 ust. 2 niniejszego Regulaminu, zgody te będą przechowywane i przetwarzane przez Ania Kruk w formie pisemnej w Butiku w którym dokonano zawarcia umowy, a w późniejszym okresie w siedzibie rejestrowej Ania Kruk.

6. Dane do pierwszego logowania na Koncie Klienta zostaną przesłane na adres email podany w trakcie rejestracji.

§ 6. UPRAWNIENIA WYNIKAJĄCE Z POSIADANIA KARTY UCZESTNICTWA

1. Karta Klubu Przyjaciół Ania Kruk upoważnia zarówno do skorzystanie z oferowanych w ramach Programu uprawnień zarówno w przypadku zakupów w Butikach jak i Sklepie Internetowym.

2. Z zastrzeżeniem §4 ust. 8 niniejszego Regulaminu ,skorzystanie z oferowanych w ramach Programu uprawnień w przypadku zakupów w Butikach możliwe jest tylko po uprzednim okazaniu pracownikowi Organizatora Karty Uczestnictwa.

3. Skorzystanie z oferowanych w ramach Programu uprawnień w ramach zakupów w Sklepie Internetowym odbywa się automatycznie.

4. Za każdy zakup dokonany w Sklepie Internetowym lub Butiku Uczestnik uzyskuje uprawnienie do otrzymania punktów lojalnościowych, których liczba uzależniona jest od wartości dokonanego zakupu.

5. W celu otrzymania punktów lojalnościowych w przypadku zakupu w:

 1. a) Sklepie Internetowym Uczestnik musi dokować zakupów będąc zalogowanym do tegoż Konta,
 2. b) Butiku Uczestnik musi okazać, celem zeskanowania przez obsługę Butiku, Kartę Klubu Przyjaciół Ania Kruk lub, po zalogowaniu na Konto Klienta przy wykorzystaniu swojego urządzenia mobilnego.

6. Korzyści płynące z posiadania karty Klubu Przyjaciół Ania Kruk, w zależności od uzbieranej liczby punktów lojalnościowych to:

 1. a) Próg I. – min. 100 punktów lojalnościowych:
  1. każdorazowy rabat w wysokości 5% na biżuterię w butiku stacjonarnym firmy ANIA KRUK, przy zakupach online, zniżka jest naliczana automatycznie,
  2. możliwość przedpremierowego oglądania newsletterów i informacji o dostępnych kolekcjach
  3. pierwszeństwo w dowiadywaniu się o nowych dropach / uzupełnieniach kolekcji
  4. korzystanie z indywidualnych promocji oferowanych wyłącznie członkom
 2. b) Próg II. – min. 300 punktów lojalnościowych:
  1. każdorazowy rabat w wysokości 5% na biżuterię w butiku stacjonarnym firmy ANIA KRUK, przy zakupach online, zniżka jest naliczana automatycznie,
  2. na biżuterię w butiku stacjonarnym firmy ANIA KRUK. ,przy zakupach online, zniżka jest naliczana automatycznie,
  3. bezpłatne czyszczenie srebrnej i złotej biżuterii ANIA KRUK,
  4. bezpłatna naprawa biżuterii firmy Ania Kruk
  5. Specjalny rabat urodzinowy dla klientek
  6. możliwość przedpremierowego oglądania newsletterów i informacji o dostępnych kolekcjach
  7. pierwszeństwo w dowiadywaniu się o nowych dropach / uzupełnieniach kolekcji
  8. Specjalne benefity od naszych partnerów
  9. Korzystanie z indywidualnych promocji oferowanych wyłącznie członkom
  10. Dedykowane oferty dopasowane do profilu klienta
  11. Bezpłatne porady stylistki.
 3. c) Próg III. – min. 500 punktów lojalnościowych.
  1. Każdorazowy rabat w wysokości 10% na biżuterię w butiku stacjonarnym firmy ANIA KRUK, ,przy zakupach online, zniżka jest naliczana automatycznie,
  2. korzystanie z indywidualnych promocji oferowanych wyłącznie członkom
  3. W okresach specjalnych specjalna dedykacja od projektantki ANIA KRUK
  4. bezpłatne czyszczenie srebrnej i złotej biżuterii ANIA KRUK,
  5. bezpłatna naprawa biżuterii firmy Ania Kruk
  6. darmowa wysyłka i zwroty
  7. Oferty specjalne: produkty gratis/ uzupełnieniach kolekcji
  8. Specjalny rabat urodzinowy dla klientek
  9. możliwość przedpremierowego oglądania newsletterów i informacji o dostępnych kolekcjach
  10. pierwszeństwo w dowiadywaniu się o nowych dropach / uzupełnieniach kolekcji
  11. W okresach specjalnych specjalna dedykacja od projektantki ANIA KRUK
  12. korzystanie z indywidualnych promocji oferowanych wyłącznie członkom
  13. Specjalne benefity od naszych partnerów
  14. Dedykowane konkursy z nagrodami do wygrania
  15. Produkty specjalne gratis dla najaktywniejszych klientów
  16. Dedykowane oferty dopasowane do profilu klienta
  17. Bezpłatne porady stylistki.

5. Uprawnienia wynikające z posiadania Karty, bony rabatowe oraz upusty cenowe nie mogą być przekazywane osobom trzecim, wymieniane na ekwiwalent pieniężny lub inne świadczenia, jak również nie łączą się z zestawami. 

§ 7. REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W PROGRAMIE

Uczestnik może w każdym momencie zrezygnować z uczestnictwa w Programie poprzez:

 1. złożenie, w którymkolwiek salonie Ania Kruk, pisemnego oświadczenia o rezygnacji opatrzonego własnoręcznym podpisem (wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu),
 2. wysłanie wiadomości mailowej (z adresu email wykorzystanego do rejestracji konta w Programie lub Sklepie Internetowym) wyrażającym chęć rezygnacji, na adres kontakt@aniakruk.pl

§ 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Przetwarzanie danych osobowych Klientów w ramach uczestnictwa w Klubie Przyjaciół Ania Kruk odbywa się zgodnie z przepisami RODO i na zasadach określonych w Polityce Prywatności (stosowanej odpowiednio) dostępnej na stronie aniakruk.pl, z następującymi zmianami:

 1. a) zakres gromadzonych danych Klienta, wskazany w pkt. 3 Polityki prywatności, obejmuje wyłącznie imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres korespondencyjny, numer Karty Uczestnictwa, numer Dawnej Karty KPAK;
 2. b) cel przetwarzania danych, wskazany w punkcie 4 Polityki Prywatności, obejmuje także swoim zakresem:
  1. aa. dokonanie rejestracji nowego Klienta jako uczestnika Programu o Klub Przyjaciół Ania Kruk oraz Karty Uczestnictwa, w systemie informatycznym Ania Kruk;
  2. bb. przerejestrowanie uczestników Programu Pierwszego Klubu Przyjaciół Ania Kruk celem umożliwienia ich udziału w Programie Klub Przyjaciół Ani Kruk,
  3. cc. realizacji przez Klientów będących uczestnikami Pierwszego Klubu Przyjaciół Ania Kruk uprawnień wskazanych w §5 pkt. 4 niniejszego Regulaminu,

2. Wyrażenie zgody przetwarzane danych osobowych na zasadach przewidzianych w Polityce Prywatności w ramach korzystania ze Sklepu Internetowego nie jest tożsame z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych dla Klubu Przyjaciół Ania Kruk (i na odwrót).

§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany przywilejów wynikający z posiadania Karty Uczestnictwa oraz postanowień niniejszego Regulaminu. Informacje o zmianach Regulaminu będą komunikowane poprzez publikację zmian na stronie aniakruk.pl oraz informację mailową, wysyłana na adresy podane przez Klientów w formularzu zgłoszeniowym.
 2. Organizator ma prawo wykluczenia Uczestnika Programu w przypadku podania nieprawdziwych danych w formularzu, bądź nie przestrzega postanowień Regulaminu, o czym Uczestnik zostanie powiadomiony e-mailem.
 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie dnia 12.07.2021 roku.

-15% wzory z przesłaniem... Zobacz !