• Polityka prywatności obowiązująca od 14.07.2024

  Sklepu internetowego ANIAKRUK.pl

  Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia i wykorzystywania przez nas Danych Osobowych Klientów i Osób Odwiedzających Serwis pod adresem (https://ANIAKRUK.pl/) bez względu na kanał pozyskania takich Danych Osobowych (tj. bez względu na to czy Dane uzyskaliśmy w związku z odwiedzinami w naszym Serwisie czy też w związku z działalnością w social mediach, czy poprzez nawiązanie przez Państwa bezpośredniego kontaktu z nami). W niniejszej Polityce Prywatności znajdą Państwo wszelkie informacje na temat tego, w jaki sposób wykorzystujemy Państwa Dane Osobowe. Zasady opisane poniżej mają zastosowanie do wszystkich kanałów, mediów lub sposobów kontaktu z nami, dlatego też odnosząc się poniżej do Serwisu mamy na myśli wszystkie kanały przetwarzania Danych Osobowych. 

  Sformułowaniom użytym w niniejszej Polityce, w razie wątpliwości, nadaje się następujące znaczenie:

  Administrator – spółka Ania Kruk Sp. z o. o z siedzibą w Poznaniu (60-425), ul. Dąbrowskiego 399, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; KRS 0000417731, posiadająca: NIP 7811877692, REGON 302067803, kapitał zakładowy: 2.000.000,00 zł. Możecie Państwo skontaktować się z nami przesyłając wiadomość na adres e-mail: infolinia@aniakruk.pl;

  Butik Stacjonarny - butiki stacjonarne Sprzedawcy, których lista dostępna jest pod adresem: https://aniakruk.pl/pl/butiki;

  Customer Care – telefoniczne i elektroniczne biuro obsługi klienta Sprzedawcy, za pośrednictwem którego Klient może uzyskać informacje na temat Towarów, Sklepu, Regulaminu oraz aktualnych Promocji;

  Cena – określona w złotych polskich lub w innej walucie kwota wynagrodzenia brutto (uwzględniająca podatek) należnego Sprzedawcy tytułem przeniesienia własności Towaru na Klienta zgodnie z zawartą Umową Sprzedaży;

  Dane Osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, przy czym możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy (taki jak adres IP, identyfikatory plików cookie - generowane przez ich Urządzenia Końcowe, aplikacje, narzędzia i protokoły, czy też inne identyfikator, generowany na przykład przez etykiety RFID) lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;

  E-VOUCHERY – karta podarunkowa wydawana w postaci wirtualnej, posiadająca analogiczne parametry i spełniająca te same funkcje co Karta Podarunkowa w szczególności uprawniający jego posiadacza do jednokrotnego lub wielokrotnego dokonywania zakupów w Butiku Stacjonarnych lub Sklepie; Ilekroć w treści niniejszego Regulaminu mowa jest o Karcie Podarunkowej należy przez to rozumieć także E-Voucher, chyba że co innego zostało wyraźnie wskazane lub wynika z kontekstu;

  Formularz Kontaktowy – interaktywny formularz dostępny na jednej ze stron w ramach Serwisu, umożliwiający Odwiedzającym kontakt z Administratorem;

  Formularz zamówienia  - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Towarów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy, a także przekazanie niezbędnych Danych Klienta;

  Hasło - ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, który jest określony ustalany przez Klienta podczas tworzenia Konta. Klient jest zobowiązany do zachowania Hasła w ścisłej poufności (do nieujawniania go jakimkolwiek osobom trzecim). Hasło może być zmienione w ustawieniach Konta. Sprzedawca może udostępnić Klientowi możliwość tzw. odzyskania zapomnianego Hasła w sposób określony w ramach funkcjonowania Sklepu;

  Kampania RFM - proces przetwarzania Danych Osobowych Klientów, którzy złożyli uprzednio Zamówienie, którego  celem jest nawiązanie komunikacji z subskrybentami Newslettera i  im materiałów marketingowych;

  Kampania Welcome -  cykl wiadomości e-mail wysyłanych do subskrybentów Newslettera, zawierający zestaw informacji zaznamiających z marką ANIA KRUK i ofertą;  

  Karta Podarunkowa - elektroniczny bon towarowy wydawany na okaziciela w postaci plastikowej Karty Podarunkowej z danymi umożliwiającymi identyfikację bonu, o określonej dacie ważności, z elektronicznie przypisanymi informacjami o ilości impulsów elektronicznych reprezentujących określoną wartość majątkową wyrażoną w polskich złotych, uprawniającego jego posiadacza do jednokrotnego lub wielokrotnego dokonywania zakupów w Butiku Stacjonarnych lub Sklepie;

  Klient - osoba fizyczna albo osoba prawna albo inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, działająca przez osobę umocowaną, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych;

  Kod Zabezpieczający - ciąg znaków alfanumerycznych służący do aktywacji Karty Podarunkowej w przypadku zakupu Karty Podarunkowej w Sklepie, Sprawdzania Stanu Wartości do Wydania oraz do dokonania zapłaty w procesie płatności;

  Kod Rabatowy - ciąg znaków alfanumerycznych, skorzystanie z którego, przy zachowaniu warunków poszczególnych Promocji lub innych szczególnych postanowień umownych, może spowodować obniżenie Ceny. W żadnym jednak wypadku użycie Kodu Rabatowego nie spowoduje konieczność zapłaty przez Sprzedawcę na rzecz Klienta;

  Konsument – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

  Konto Klienta/Konto – przestrzeń udostępniana Klientowi w ramach Sklepu zgodnie z Umową o Świadczenie Usług uregulowaną w pkt. 3 ust. 2 lit. A. Regulaminu, pozwalająca na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności lub usług’ Klient uzyskuje dostęp do Konta Klienta za pomocą Loginu i Hasła; Klient loguje się na swoje Konto po dokonaniu rejestracji na stronie Sklepu; Konto Klienta umożliwia zapisywanie i przechowywanie informacji o danych adresowych Klienta elektrodo wysyłki Towarów, śledzenie statusu Zamówienia, dostęp do historii Zamówień;

  Koszyk – umowa o Świadczenie Usług Elektronicznych uregulowana w pkt. 3 ust. 3 lit. B. Regulaminu, przedmiotem której jest usługa udostępniana każdemu Klientowi serwisu ANIAKRUK.pl, polegająca na umożliwieniu mu łatwego dokonania zakupu jednego lub kilku Towarów, wpisanie kodów rabatowych umożliwiających obniżenie Ceny na zasadach określonych odrębnymi umowami lub regulaminami, wyświetlenie podsumowania Ceny zakupu poszczególnych Towarów i wszystkich Towarów łącznie (w tym ew. kosztów wysyłki), wyświetlenie przewidywanego terminu dostawy Towarów, zapamiętywanie Towarów dodanych do Koszyka również po zakończeniu sesji przeglądarki przez okres nie dłuższy niż 21 dni. W przypadku gdy po dodaniu Towaru do Koszyka Cena Towaru ulegnie zmianie (np. po odliczeniu rabatu), Cena zostanie zaktualizowana w Zamówieniu;

  Login - adres e-mail Klienta podany podczas tworzenia Konta. Każdorazowe utworzenie lub zmiana Loginu wymaga potwierdzenia adresu e-mail Klienta, poprzez kliknięcie przez Klienta w link aktywacyjny wysyłany przez Sprzedawcę na podany przez Klienta adres e-mail;

  Newsletter - Umowa o Świadczenie Usług Elektronicznych uregulowana w pkt. 3 ust. 2 lit. B Regulaminu;

  Odbiorca – osoba otrzymująca na swój adres email Wishlist po jej eksportowaniu;

  Odwiedzający - osoby, które korzystają Serwisu nie będąc naszymi klientami (osoby jedynie odwiedzające Serwis, których aktywności monitorujemy - Odwiedzający) lub których aktywność w Internecie (poza Serwisem) monitorujemy w inny sposób;

  Polityka Prywatności / Polityka – niniejszy dokument stanowiący regulamin przetwarzania Danych Osobowych przez Administratora;

  Porzucony Koszyk -  Umowa o Świadczenie Usług Elektronicznych uregulowana w pkt. 3 ust. 3 lit. C Regulaminu;

  Porzucona Strona - funkcjonalność Serwisu, o której mowa w pkt. 3 ust. 3 lit. I. Regulaminu; 

  Promocje - szczególne warunki sprzedaży, uregulowane na zasadach wyrażonych w odrębnych regulaminach, dotyczące specjalnej oferty Sklepu, obowiązującej w określonym czasie, z których Klient może skorzystać na zasadach tam określonych. W przypadku rozbieżności postanowień właściwego regulaminu Promocji z postanowieniami niniejszego Regulaminu, pierwszeństwo mają postanowienia właściwego regulaminu Promocji;

  Przekazani - podmioty gospodarcze, na podstawie porozumień z którymi i na podstawie rozliczeń z którymi, Sprzedawca wydaje na rzecz Użytkowników E-Vouchery, przy czym Sprzedawca nie jest związany treścią porozumień między Przekazanymi oraz Użytkownikami i nie zna ich treści;

  Regulamin/Umowa o świadczenie usług - dokument dostępny pod adresem https://aniakruk.pl/pl/content/19-regulamin, określający zasady zawierania Umów Sprzedaży oraz zasady świadczenia i korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu na rzecz Klientów. Regulamin określa prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);

  Rejestracja - proces weryfikacji Transakcji, umożliwiający wymianę impulsów elektronicznych reprezentujących określaną wartość majątkową zgromadzonych na Karcie Podarunkowej na Towar, w trakcie którego ustalony zostaje m.in. status Karty Podarunkowej i Wartość Do Wykorzystania ;

  Reklamacja – pretensje Klienta powstałe wokół przekonania Klienta o niezgodności Towaru (także Usługi, Usługi Elektronicznej czy Karty Rabatowej) z zawartą Umową;

  Sklep - platforma sprzedaży Towarów oraz świadczenia usług oferowanych przez Sprzedawcę, prowadzona przez Sprzedawcę, stanowiąca zespół połączonych ze sobą stron internetowych, dostępna za pośrednictwem adresu URL: www.aniakruk.pl

  Sprzedawca - spółka Ania Kruk Sp. z o. o z siedzibą w Poznaniu (60-425), ul. Dąbrowskiego 399, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; KRS 0000417731, posiadająca: NIP 7811877692, REGON 302067803, kapitał zakładowy: 2.000.000,00 zł;

  Towar - rzecz(y) (produkty) sprzedawane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu na rzecz Klienta, za zapłatą Ceny. Wszystkie Towary oferowane na stronie Sklepu są fabrycznie nowe; Towary mogą być standardowe albo przygotowane na zamówienie Klienta, w zależności od aktualnego asortymentu prezentowanego w ramach Sklepu;

  Transakcja - dokonana przy użyciu Karty Podarunkowej operacja polegająca na wymianie impulsów zapisanych na Karcie Podarunkowej na Towary lub usługi oferowane przez Sprzedawcę poprzez obniżenie liczby impulsów zapisanych na Karcie Podarunkowej o kwotę odpowiadającą wartości nabytych przez Użytkownika Towarów lub usług oraz ewentualnego przypisania do Karty Podarunkowej nowej Wartości Do Wykorzystania, przy czym w jednej operacji nie może być wykorzystana więcej niż jedna Karta Podarunkowa;

  Treść - elementy tekstowe, graficzne lub multimedialne (np. informacje o Towarach, zdjęcia Towaru, filmy promocyjne, opisy, komentarze) w tym utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych, jakie są zamieszczane i rozpowszechniane w ramach Sklepu przez odpowiednio Sprzedawcę, kontrahentów Sprzedawcy, Klienta albo inną osobę korzystającą ze Sklepu;

  Umowa Sprzedaży/Umowa - umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, dotycząca sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Towarów za zapłatą Ceny powiększonej o ew. koszty wysyłki, której warunki określa w szczególności niniejszy Regulamin, zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedawcą w sposób określony niniejszym Regulaminem, tj. jest w szczególności zawierana z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Umowa Sprzedaży określa w szczególności Towar, jego cechy, Cenę, koszty wysyłki oraz inne istotne warunki. Ilekroć mowa jest o Umowie Sprzedaży lub Umowie rozumieć przez to należy także umowę o świadczenie przez Sprzedawcę na rzecz Klientów usług (w tym Usług Elektronicznych);

  Usługa Elektroniczna - usługa świadczona drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) i to usługa świadczona na podstawie umowie zawartej przez Sprzedawcę i Klienta na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie oraz Polityce Prywatności;

  Użytkownik - każdorazowy posiadacz i okaziciel Karty Podarunkowej;.

  Serwis – należący do Usługodawcy grupa powiązanych ze sobą, w celu zwiększenia funkcjonalności, stron internetowych i innych dokumentów udostępnianych w ramach adresu ANIAKRUK.pl za pośrednictwem usługi WWW;

  Wartość do Wykorzystania - przypisana Karcie Podarunkowej liczba impulsów odpowiadających kwocie wyrażonej w złotych polskich, do wysokości której to kwoty, Użytkownik może nabyć od Sprzedawcy Towary lub usługi;

  Wishlist - Umową o Świadczenie Usług Elektronicznych uregulowane w Punkcie 3 ust. 3 lit. A Regulaminu;

  Wymagania techniczne - minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do korzystania ze Sklepu, zawarcia Umowy o Świadczenie Usług lub zawarcia Umowy Sprzedaży, tj.: posiadanie komputera lub innego urządzenia podłączonego do sieci Internet, wyposażonego w jedną z następujących przeglądarek internetowych w wersji wspieranej przez producentów przeglądarki oraz systemu operacyjnego urządzenia, z włączoną obsługą JavaScript i Cookies. By dokonać zakupów w Sklepie Klient musi posiadać ważny/aktywny adres e-mail, a także klawiaturę lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych;

  Zamówienie - Zamówienie przesłane Sprzedawcy stanowi ofertę Klienta, tj. oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość, za pośrednictwem Sklepu;

  Zaufani Partnerzy – definiowani zgodnie z pkt. 5 niniejszej Polityki Prywatności. Aktualna lista Zaufanych Partnerów znajduje się tutaj:  [https://aniakruk.pl/download/ZaufaniPartnerzy.pdf].

  Zestawy produktów – posiadający swoją unikatową nazwę oraz numer identyfikacyjny Towar składający się z co najmniej dwóch produktów oferowanych łącznie, jako jeden przedmiot umowy między Sprzedawcą a Klientem, na zasadach określonych w Punkcie 15 Regulaminu;

 • 1. KTO JEST ODPOWIEDZIALNY ZA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

  Administratorem Państwa Danych Osobowych, czyli podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie Państwa danych, jest spółka Ania Kruk Sp. z o. o z siedzibą w Poznaniu (60-425), ul. Dąbrowskiego 399, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; KRS 0000417731, posiadająca: NIP 7811877692, REGON 302067803, kapitał zakładowy: 2.000.000,00 zł; Możecie Państwo skontaktować się z nami przesyłając wiadomość na adres e-mail: infolinia@aniakruk.pl.
 • 2. ZASADY OCHRONY PRYWATNOŚCI

  Przetwarzamy Państwa Dane Osobowe zgodnie z przepisami prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej „RODO”).
 • 3. Jakie Dane Osobowe, w jakim celu oraz na jakiej podstawie zbieramy

  Niniejsza Polityka Prywatności odnosi się do obecnych, potencjalnych i dawnych Klientów Sklepu Internetowego (zgodnie z przepisami obowiązującego prawa jesteśmy zobowiązani przechowywać niektóre Państwa Dane Osobowe także przez określony czas po zakończeniu naszych relacji) oraz do osób, które korzystają z naszego Serwisu nie będąc naszymi klientami (osoby jedynie odwiedzające Serwis, których aktywności monitorujemy - Odwiedzający) lub których aktywność w Internecie (poza Serwisem) monitorujemy (Odwiedzający). Rodzaj Danych Osobowych przez nas zbieranych i przetwarzanych, zależy od sposobu w jaki korzystają Państwo z Serwisu lub social mediów oraz od wybranych przez Państwa usług. 

  Dodatkowo, Administrator chroni nie tylko osoby odwiedzające Serwis, ale również osób, które udostępniły Administratorowi swoje Dane Osobowe z wykorzystaniem innych kanałów komunikacji, tj.:


  a. witryn internetowych https://www.facebook.com i https://www.instagram.com oraz wszelkich innych stron internetowych oznaczonych lub współoznaczonych marką Facebook/Instagram/Meta (w tym poddomeny, wersje międzynarodowe, widżety i wersje dla telefonów komórkowych), których zasady działania oparte są o regulacje udostępnione w szczególności pod adresami https://www.facebook.com/legal/terms_preview i https://privacycenter.instagram.com/policy, dostarczane odpowiednio przez Meta Platforms Ireland Limited lub Meta Platforms, Inc. („Serwisy Meta”), w tym za pomocą funkcji Facebook Lead Ads mającej na celu marketing bezpośredni własnych Towarów lub usług Administratora. Zasady ochrony oraz wykorzystywania Danych Osobowych przez Serwisy Meta udostępnione są np. na stronach: https://www.facebook.com/legal/terms_preview i https://privacycenter.instagram.com/policy. Administrator nie ma wpływu na treść regulacji prawnych Serwisu Facebook, w tym dotyczących Danych Osobowych;


  b. witryn internetowych Pinterest.com oraz wszelkich innych stron internetowych oznaczonych lub współoznaczonych marką Pinterest (w tym poddomeny, wersje międzynarodowe, widżety i wersje dla telefonów komórkowych), których zasady działania oparte są o regulacje udostępnione w szczególności pod adresem https://policy.pinterest.com/pl/privacy-policy dostarczane odpowiednio przez Pinterest Europe Ltd. i Pinterest Inc., („Serwisy Pinterest”), w tym za pomocą funkcji Pinterest Bussines (menedżer reklam) mającej na celu marketing bezpośredni własnych Towarów lub usług Administratora. Zasady ochrony oraz wykorzystywania Danych Osobowych przez Serwisy Pinterest udostępnione są np. na stronach: https://policy.pinterest.com/pl/privacy-policy. Administrator nie ma wpływu na treść regulacji prawnych Serwisu Pinterest, w tym dotyczących Danych Osobowych;


  c. witryny internetowej Linkedin.com oraz wszelkich innych stron internetowych oznaczonych lub współoznaczonych marką LinkedIn (w tym poddomeny, wersje międzynarodowe, widżety i wersję dla telefonów komórkowych), których zasady działania oparte są o regulacje udostępnione w szczególności pod adresami https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy i dostarczane odpowiednio przez LinkedIn Ireland Unlimited Company („Serwisy LinkedIn”), w tym za pomocą funkcji LinkedIn Ads mającej na celu marketing bezpośredni własnych Towarów lub usług Administratora. Zasady ochrony oraz wykorzystywania Danych Osobowych przez Serwisy LinkedIn udostępnione są np. na stronach: https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy. Administrator nie ma wpływu na treść regulacji prawnych Serwisu LinkedIn, w tym dotyczących Danych Osobowych;


  d. witryn internetowych TikTok.com oraz wszelkich innych stron internetowych oznaczonych lub współoznaczonych marką TikTok (w tym poddomeny, wersje międzynarodowe, widżety i wersje dla telefonów komórkowych), których zasady działania oparte są o regulacje udostępnione w szczególności pod adresami https://www.tiktok.com/legal/page/eea/privacy-policy/pl i dostarczane przez TikTok Technology Limited („Serwisy TikTok”), w tym za pomocą funkcji TikTok Ads Manager mającej na celu marketing bezpośredni własnych Towarów lub usług Administratora. Zasady ochrony oraz wykorzystywania Danych Osobowych przez Serwisy TikTok.com udostępnione są np. na stronach: https://www.tiktok.com/legal/page/eea/privacy-policy/pl. Administrator nie ma wpływu na treść regulacji prawnych Serwisu Facebook, w tym dotyczących Danych Osobowych;


  e. witryn internetowych https://www.google.com, których zasady działania oparte są o regulacje udostępnione w szczególności pod adresem https://safety.google/privacy/ads-and-data/, dostarczane przez Google LLC lub Google Ireland Ltd. („Serwisy Google”), w tym za pomocą funkcji Google Ads, mającej na celu marketing bezpośredni własnych Towarów lub usług Administratora. Zasady ochrony oraz wykorzystywania Danych Osobowych przez Serwis Google udostępnione są np. na stronach: https://safety.google/privacy/ads-and-data/. Administrator nie ma wpływu na treść regulacji prawnych Serwisu Google, w tym dotyczących Danych Osobowych.

  1. KONTO KLIENTA

  Państwa Dane Osobowe podane w związku z rejestracją Konta Klienta, ale również inne zebrane w związku z Państwa aktywnością w Serwisie i korzystaniem z naszych usług (w szczególności: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; data urodzenia, udział w programach lojalnościowych, historia zakupów, wykaz zawartych umów o świadczenie Usług Elektronicznych, numer telefonu kontaktowego; adres [ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj], adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby [jeżeli jest inny niż adres dostawy]) są lub mogą być przetwarzane w następujących celach:

  1. prowadzenie Konta Klienta i korzystanie z jego funkcjonalności oraz umożliwienia korzystania z innych usług dostępnych w Serwisie (między innymi:  zarządzanie danymi [imię i nazwisko, adresy e-mail, obecne hasło, zgody marketingowe, data urodzenia], historia zamówień, Wishlit, Aktywacja Karty Podarunkowej, Aktywacja E-Vouchera, panel “Klub ANIA KRUK”) – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO, tj. niezbędność do wykonania Umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej, którą zawieracie Państwo zakładając Konto Klienta i akceptując Regulamin;

  2. działania marketingowe, analityczne i statystyczne Administratora lub jego partnerów (podmioty trzecie wymienione w pkt. 7 „Polityce Plików Cookies”) lub innych tzw. Zaufanych Partnerów, z którymi współpracujemy, np. prezentowanie reklam i ofert (rabatów), także dostosowywanych do Państwa zainteresowań w oparciu o profilowanie por. pkt. 6 “Pozostałe informacje” akapit piąty dotyczący profilowania) - podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) i f) RODO, tj.  zgoda na przetwarzanie Danych Osobowych wyrażona poprzez założenie Konta Klienta i wyrażenie zgody oraz uzasadniony interes Administratora lub strony trzeciej, a w zakresie przetwarzania Danych Osobowych w celach marketingowych w oparciu o pliki cookies art. art. 6 ust. 1 lit. a) lub b) RODO (pkt. 7 „Polityce Plików Cookies);

  3. ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, które mogą powstać w ramach relacji między Państwem a Administratorem oraz inne cele, które są niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora lub przez stronę trzecią.

  Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne, aby dokonać rejestracji w Sklepie Internetowym.

  Państwa Dane Osobowe co do zasady będziemy przetwarzać przez okres trwania umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej o prowadzenie Konta, a w przypadku działań marketingowych - do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu jeśli wystąpi wcześniej niż rozwiązanie (wygaśnięcie) umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych Danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego, lub na wypadek innych celów wynikających z realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych Osobowych.

  Zasady zawierania, rozwiązywania czy wykonywania Umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej „Konta” uregulowane zostały w pkt.  3 ust. 2 lit. A. Regulaminu.

  1. NEWSLETTER

  Państwa Dane Osobowe, w tym podane w związku z zapisem na Newsletter, (w szczególności: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; data urodzenia; numer telefonu kontaktowego; adres [ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj]; adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby [jeżeli jest inny niż adres dostawy], są lub mogą być przetwarzane w następujących celach:

  • realizacja umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej „Newsletter” – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO, tj. niezbędność do wykonania zawartej umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej na zasadach opisanych w Regulaminie,

  • działania marketingowe polegający na cyklicznym i nieregularnym wysyłaniu  wiadomości e-mail wykorzystywane do budowy relacji i podtrzymywania stałej komunikacji Sprzedawcy z Klientem. Newsletter najczęściej będzie zawierał reklamy i oferty Sprzedawcy ale także informacje w ramach Kampani Welcome o Porzuconej Stronie czy Porzuconym Koszyku – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) i f) RODO;

  • działania marketingowe, analityczne i statystyczne Administratora lub jego partnerów (podmioty trzecie wymienione w pkt. 7 „Polityce Plików Cookies”) lub innych tzw. Zaufanych Partnerów, z którymi współpracujemy, np. prezentowanie reklam i ofert (rabatów), także dostosowywanych do Państwa zainteresowań w oparciu o profilowanie (por. pkt. 6 “Pozostałe informacje” akapit piąty dotyczący profilowania) - podstawa prawna:  art. 6 ust. 1 lit. a) i f) RODO, tj.  zgoda na przetwarzanie Danych Osobowych wyrażona poprzez przystąpienie do Newslettera oraz uzasadniony interes Administratora lub strony trzeciej, a w zakresie przetwarzania Danych Osobowych w celach marketingowych w oparciu o pliki cookies art. art. 6 ust. 1 lit. a) lub b) RODO (pkt. 7 „Polityce Plików Cookies);

  • ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, które mogą powstać w ramach relacji między Państwem a Administratorem oraz inne cele, które są niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora lub przez stronę trzecią.

  Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne, aby zawrzeć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej Newslettera.

  Państwa Dane Osobowe co do zasady będziemy przetwarzać przez okres trwania umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej, a w przypadku działań marketingowych - do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego, lub na wypadek innych celów wynikających z realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych Osobowych.

  Zasady zawierania, rozwiązywania czy wykonywania Umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej „Newslettera” uregulowane zostały w pkt.  3 ust. 2 lit. B. Regulaminu.

  1. POWIADOMIENIA SMS

  Państwa Dane Osobowe, w tym podane w związku z otrzymywaniem Powiadomień SMS, w szczególności (imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres [ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj], data urodzenia), są lub mogą być przetwarzane w następujących celach:

  1. realizacja umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej „Powiadomienia SMS” – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO, tj. niezbędność do wykonania zawartej Umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej na zasadach opisanych w Regulaminie,

  2. działania marketingowe polegający na cyklicznym i nieregularnym wysyłaniu  wiadomości sms, wykorzystywane do budowy relacji i podtrzymywania stałej komunikacji Sprzedawcy z Klientem. Powiadomienia SMS najczęściej będzie zawierał reklamy i oferty Sprzedawcy – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) i f) RODO;

  3. działania marketingowe, analityczne i statystyczne Administratora lub jego partnerów (podmioty trzecie wymienione w pkt. 7 „Polityce Plików Cookies”) lub innych tzw. Zaufanych Partnerów, z którymi współpracujemy, np. prezentowanie reklam i ofert (rabatów), także dostosowywanych do Państwa zainteresowań w oparciu o profilowanie (por. pkt. 6 “Pozostałe informacje” akapit piąty dotyczący profilowania) - podstawa prawna:  art. 6 ust. 1 lit. a) i f) RODO, tj.  zgoda na przetwarzanie Danych Osobowych wyrażona poprzez przystąpienie do Powiadomień SMS oraz uzasadniony interes Administratora lub strony trzeciej, a w zakresie przetwarzania Danych Osobowych w celach marketingowych w oparciu o pliki cookies art. art. 6 ust. 1 lit. a) lub b) RODO (pkt. 7 „Polityce Plików Cookies);

  4. ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, które mogą powstać w ramach relacji między Państwem a Administratorem oraz inne cele, które są niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora lub przez stronę trzecią.

  Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne, aby zawrzeć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej Powiadomień SMS.

  Państwa Dane co do zasady będziemy przetwarzać przez okres trwania umowy o świadczenie Usługi elektronicznej, a w przypadku działań marketingowych - do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego, lub na wypadek innych celów wynikających z realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych Osobowych.

  Zasady zawierania, rozwiązywania czy wykonywania umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej „Powiadomienia SMSe” uregulowane zostały w pkt. 3 ust. 2 lit. C. Regulaminu.

  1. Klub ANIA KRUK

  Państwa Dane Osobowe podane w związku z przystąpieniem do programu lojalnościowego „Klub ANIA KRUK”, ale również inne zebrane w związku z Państwa aktywnością w Serwisie i korzystaniem z naszych usług (w szczególności: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres [ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj], historia zakupów, rodzaj i zakres przywilejów przyznanych w związku z uczestnictwem w programie lojalnościowym), są lub mogą być przetwarzane w następujących celach:

  1. przyznanie i umożliwienie korzystania z uprawnień związanych z uczestnictwem w programie lojalnościowym oraz umożliwienia korzystania z innych usług dostępnych w Serwisie – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO, tj. niezbędność do wykonania umowy o świadczenie Umowy, którą zawierasz przystępując do programu lojalnościowego na zasadach opisanych w regulaminie tego programu lojalnościowego (https://aniakruk.pl/pl/content/157-regulamin-ksk);

  2. działania marketingowe, analityczne i statystyczne Administratora lub jego partnerów (podmioty trzecie wymienione w pkt. 7 „Polityce Plików Cookies”) lub innych tzw. Zaufanych Partnerów, z którymi współpracujemy, np. prezentowanie reklam i ofert (rabatów), także dostosowywanych do Państwa zainteresowań w oparciu o profilowanie(por. pkt. 6 “Pozostałe informacje” akapit piąty dotyczący profilowania) - podstawa prawna:  art. 6 ust. 1 lit. a) i f) RODO, tj.  zgoda na przetwarzanie Danych Osobowych wyrażona poprzez przystąpienie do programu oraz zgoda na przetwarzanie Danych Osobowych wyrażona poprzez przystąpienie do programu oraz uzasadniony interes Administratora lub strony trzeciej, a w zakresie przetwarzania Danych Osobowych w celach marketingowych w oparciu o pliki cookies art. art. 6 ust. 1 lit. a) lub b) RODO (pkt. 7 „Polityce Plików Cookies);

  3. ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, które mogą powstać w ramach relacji między Państwem a Administratorem oraz inne cele, które są niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora lub przez stronę trzecią.

  Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne, aby zawrzeć umowę uczestnictwa w programie lojalnościowym „Klub ANIA KRUK”.

  Państwa Dane Osobowe co do zasady będziemy przetwarzać przez okres uczestnictwa w programie lojalnościowym „Klub ANIA KRUK”, a w przypadku działań marketingowych - do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu jeśli wystąpi wcześniej niż rozwiązanie (wygaśnięcie) umowy o uczestnictwo w programie lojalnościowym, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego, lub na wypadek innych celów wynikających z realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych Osobowych.

  Zasady zawierania umowy o uczestnictwo w programie lojalnościowym „Klub ANIA KRUK”, jej rozwiązywania czy warunki wykonywania świadczenia uregulowane zostały w regulaminie tego programu lojalnościowego dostępnego pod adresem: (https://aniakruk.pl/pl/content/157-regulamin-ksk).

  1. DODAWANIE KOMENTARZY O SKLEPIE

  Państwa Dane Osobowe, w tym podane w związku z Publikacją Opinii o Sklepie, (w szczególności: imię; adres poczty elektronicznej), są lub mogą być przetwarzane w następujących celach:

  1. realizacja umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej „Dodawanie Komentarzy o Sklepie” – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO, tj. niezbędność do wykonania zawartej umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej na zasadach opisanych w Regulaminie,

  1. publiczne udostępnianie i wyświetlanie w celach marketingowych i promocji Towarów oraz Sklepu - art. 6 ust. 1 lit. a) i f) RODO,

  2. ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, które mogą powstać w ramach relacji między Państwem, a Administratorem oraz inne cele, które są niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora lub przez stronę trzecią.

  Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne, aby zawrzeć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej „Dodawanie Opinii o Sklepie”.

  Państwa Dane Osobowe będą udostępniane Zaufanym Partnerom - w szczególności GetReview (Refericon sp. z o.o. - szczegóły w Załączniku nr 1 - Lista Zaufanych Partnerów).

  Państwa Dane Osobowe co do zasady będziemy przetwarzać przez okres trwania umowy o świadczenie Usługi elektronicznej, a w przypadku działań marketingowych - do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu jeśli wystąpi wcześniej niż rozwiązanie (wygaśnięcie) umowy o uczestnictwo w programie lojalnościowym, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego, lub na wypadek innych celów wynikających z realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych Osobowych.

  Zasady zawierania, rozwiązywania czy wykonywania umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej „Dodawanie Komentarzy o Sklepie” uregulowane zostały w pkt. 3 ust. 2 lit. E. Regulaminu.

  1. DODAWANIE KOMENTARZY O TOWARACH

  Państwa Dane Osobowe, w tym podane w związku z Publikacją Opinii o Towarach, (w szczególności: imię i nazwisko, numer zamówienia, adres poczty elektronicznej), są lub mogą być przetwarzane w następujących celach:

  1. realizacja umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej „Dodawanie Komentarzy o Towarach” – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO, tj. niezbędność do wykonania zawartej umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej na zasadach opisanych w Regulaminie,

  2. publiczne udostępnianie i wyświetlanie w celach marketingowych i promocji Towarów oraz Sklepu - art. 6 ust. 1 lit. a) i f) RODO,

  3. ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, które mogą powstać w ramach relacji między Tobą a Administratorem oraz inne cele, które są niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora lub przez stronę trzecią.

  Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne, aby zawrzeć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej „Dodawanie Opinii o Towarach”.

  Państwa Dane Osobowe co do zasady będziemy przetwarzać przez okres trwania umowy o świadczenie Usługi elektronicznej, a w przypadku działań marketingowych - do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu jeśli wystąpi wcześniej niż rozwiązanie (wygaśnięcie) umowy o uczestnictwo w programie lojalnościowym, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego, lub na wypadek innych celów wynikających z realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych Osobowych.

  Zasady zawierania, rozwiązywania czy wykonywania umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej „Dodawanie Komentarzy o Towarach” uregulowane zostały w pkt. 3 ust. 2 lit. F. Regulaminu.

  1. WISHLIST

  Państwa Dane Osobowe, w tym podane w związku z Usługą Elektroniczną „Wishlist”, w szczególności imię i nazwisko oraz adres email, a także imię i adres email Odbiorcy, są lub mogą być przetwarzane w następujących celach:

  1. realizacja umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej „Wishlist” – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO, tj. niezbędność do wykonania zawartej Umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej na zasadach opisanych w Regulaminie,

  2. otrzymania Wishlisty sporządzonej przez inną osobę, za zgodą na otrzymanie takiej listy wyrażoną tej innej osobie (osobie sporządzającej i wysyłającej Wishlist) – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO, tj. niezbędność do wykonania zawartej umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej na zasadach opisanych w Regulaminie,

  3. działania marketingowe, analityczne i statystyczne Administratora lub jego partnerów (podmioty trzecie wymienione w pkt. 7 „Polityce Plików Cookies”) lub innych tzw. Zaufanych Partnerów, z którymi współpracujemy, np. prezentowanie reklam i ofert (rabatów), także dostosowywanych do Państwa zainteresowań w oparciu o profilowanie (por. pkt. 6 “Pozostałe informacje” akapit piąty dotyczący profilowania) - podstawa prawna:  art. 6 ust. 1 lit. a) i f) RODO, tj. uzasadniony interes Administratora lub strony trzeciej, a w zakresie przetwarzania Danych Osobowych w celach marketingowych w oparciu o pliki cookies art. art. 6 ust. 1 lit. a) lub b) RODO (pkt. 7 „Polityce Plików Cookies);

  4. ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, które mogą powstać w ramach relacji między Państwem a Administratorem oraz inne cele, które są niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora lub przez stronę trzecią.

  Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne, aby zawrzeć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej „Wishlist”.

  Państwa Dane Osobowe mogły zostać przekazane także przez osoby trzecie, jednak zgodnie z Regulaminem, przekazanie Państwa Danych Osobowych uwarunkowane jest wcześniejszej wyrażeniem przez Państwa zgody, takiej osobie trzeciej, na przekazanie Sprzedawcy Państwa Danych Osobowych. W takim przypadku, przetwarzanie Danych Osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której Dane dotyczą art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

  Wykorzystanie adresu mailowego osoby trzeciej bez jej zgody stanowi naruszenie przepisów RODO i skutkować może odpowiedzialnością przewidzianą w tym akcie prawnym.

  Jeśli otrzymali Państwo od Administratora Wishlist, której sami nie sporządziliście, to stało się tak dlatego, że inna osoba podała Państwa adres mailowy w stosownym polu formularza w ramach Serwisu. Osoba sporządzająca Wishlist musi uzyskać Państwa zgodę na wykorzystywanie Państwa Danych Osobowych (tj. przesłanie na Państwa adres mailowy Wishlisty) i ich przekazanie Administratorowi. Może się też okazać, że ktoś użył Państwa adres e-mail przez pomyłkę. W żadnym jednak przypadku Administrator sam nie decyduje o wysłaniu Wishlisty i nie przetwarza sam z siebie Państwa adresu email w tym celu.

  W przypadku niewyrażenia zgody na otrzymanie Wishlisty należy powiadomić o tym Administratora w sposób opisany w pkt. 4 niniejszej Polityki. W takim przypadku przysługują Państwu także uprawnienia opisane w pkt. 4 niniejszej Polityki. 

  Państwa Dane Osobowe co do zasady będziemy przetwarzać przez okres trwania umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej, a w przypadku działań marketingowych - do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego, lub na wypadek innych celów wynikających z realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych Osobowych.

  Zasady zawierania, rozwiązywania czy wykonywania umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej „Wishlist” uregulowane zostały w pkt. 3 ust. 3 lit. A. Regulaminu.

  1. KOSZYK

  Państwa Dane Osobowe podane w związku z usługą Koszyka, ale również inne zebrane w związku z Państwa aktywnością w Serwisie, w szczególności dane przetwarzane przy pomocy cookies (vide pkt. 7 „Polityki Plików Cookies”), są lub mogą być przetwarzane w następujących celach:

  1. przyjęcie i obsługa Zamówienia, a także zawarcie Umowy, w szczególności poprzez wykorzystanie technologii plików cookies do dodania Towarów do Koszyka – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO, tj. wyrażenie zgody na przetwarzanie oraz działania niezbędne do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży na Państwa żądanie,

  2. przyjęcie i obsługa, a także zawarcie Umowy, w szczególności poprzez wykorzystanie technologii plików cookies do skorzystania z usługi Porzuconego Koszyka na zasadach określonych w pkt. 3 ust. 3 lit. I.,

  3. działania analityczne i statystyczne Administratora lub jego partnerów (podmioty trzecie wymienione w pkt. 7 „Polityce Plików Cookies”) lub innych tzw. Zaufanych Partnerów, z którymi współpracujemy. Nasze działania nie wpływają jednak istotnie na Państwa decyzje np. zakupowe – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. uzasadniony interes Administratora lub strony trzeciej,

  4. realizacja Usługi Elektronicznej Porzuconego Koszyka na zasadach określonych w pkt. 3 ust. 3 lit. C. Regulaminu.

  Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne, aby zawrzeć Umowę Sprzedaży.

  W celu realizacji Umowy Sprzedaży Państwa Dane Osobowe będziemy przetwarzać przez okres wykonywania Umowy Sprzedaży i Umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej Koszyka, a także przez czas wymagany przez przepisy prawa (np. podatkowe, rachunkowe), w przypadku działań analitycznych i statystycznych - do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu, chyba, że dłuższy czas wynika z ich przechowywania na wypadek ewentualnych roszczeń, przez okres przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego, lub na wypadek innych celów wynikających z realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych Osobowych.

  Zasady zawierania, rozwiązywania czy wykonywania umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej „Koszyka” uregulowane zostały w pkt. 3 ust. 3 lit. B. Regulaminu.

  1. PORZUCONY KOSZYK

  Państwa Dane Osobowe podane w związku z usługą Porzuconego Koszyka, ale również inne zebrane w związku z Państwa aktywnością w Serwisie, zwłaszcza adres email oraz dane przetwarzane przy pomocy cookies (vide pkt. 7 „Polityki Plików Cookies”) są lub mogą być przetwarzane w następujących celach:

  1. komunikacja z Państwem i wysłanie na adres email z linkami do podstron Towarów pozostawionych w Koszyku – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO, tj. Państwa zgoda na przetwarzanie Danych Osobowych i działania związane z wykonywaniem Umowy o Świadczenie Usługi Elektronicznej Newslettera,

  2. działania analityczne i statystyczne Administratora lub jego partnerów (podmioty trzecie wymienione w pkt. 7 „Polityce Plików Cookies”) lub innych tzw. Zaufanych Partnerów, z którymi współpracujemy, np. dodawanie Towarów do Koszyka. Nasze działania nie wpływają jednak istotnie na Państwa decyzje np. zakupowe – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. uzasadniony interes Administratora lub strony trzeciej.

  Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne, aby świadczyć usługę Porzuconego Koszyka.

  W celu realizacji usługi Podsumowania koszyka Państwa Dane Osobowe będziemy przetwarzać przez okres wykonywania 21 dni.

  Zasady zawierania, rozwiązywania czy wykonywania umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej „Porzuconego Koszyka” uregulowane zostały w pkt. 3 ust. 3 lit. C. Regulaminu.

  1. PORZUCONA STRONA

  Państwa Dane Osobowe podane w związku z usługą Porzuconej Stron, ale również inne zebrane w związku z Państwa aktywnością w Serwisie, zwłaszcza adres email oraz Dane przetwarzane przy pomocy cookies (vide pkt. 7 „Polityki Plików Cookies”) są lub mogą być przetwarzane w następujących celach:

  1. komunikacja z Państwem i wysłanie na adres e-mail z linkami ostatnio odwiedzanych podstron z Towarami – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO, tj. Państwa zgoda na przetwarzanie Danych Osobowych i działania związane z wykonywaniem Umowy o Świadczenie Usługi Elektronicznej Newslettera,

  2. działania analityczne i statystyczne Administratora lub jego partnerów (podmioty trzecie wymienione w pkt. 7 „Polityce Plików Cookies”) lub innych tzw. Zaufanych Partnerów, z którymi współpracujemy, np. dodawanie Towarów do Koszyka. Nasze działania nie wpływają jednak istotnie na Państwa decyzje np. zakupowe – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. uzasadniony interes Administratora lub strony trzeciej.

  Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne, aby świadczyć usługę Porzuconej Strony.

  W celu realizacji usługi Podsumowania koszyka Państwa Dane Osobowe będziemy przetwarzać przez okres wykonywania 21 dni.

  Zasady zawierania, rozwiązywania czy wykonywania umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej „Porzuconej Strony” uregulowane zostały w pkt. 3 ust. 2 lit. B. Regulaminu.

  1. AKTYWACJA KARTY PODARUNKOWEJ I E-VOUCHERA ORAZ SPRAWDZANIE STANU WARTOŚCI DO WYDANIA

  Państwa Dane Osobowe, w tym podane w związku z Usługami Elektronicznymi „Aktywacji Karty Podarunkowej”, „Aktywacji E-Vouchera” oraz „Sprawdzenia Stanu Wartości do Wydania”, w szczególności numer Karty Podarunkowej lub E-Vouchera, kod zabezpieczający i kod PIN, są lub mogą być przetwarzane w następujących celach:

  1. realizacja umowy o świadczenie Usług Elektronicznych „Aktywacji Karty Podarunkowej”, „Aktywacji E-Vouchera” lub „Sprawdzenia Stanu Wartości do Wydania” – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO, tj. niezbędność do wykonania zawartej Umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej na zasadach opisanych w Regulaminie,

  2. działania marketingowe, analityczne i statystyczne Administratora lub jego partnerów (podmioty trzecie wymienione w pkt. 7 „Polityce Plików Cookies”) lub innych tzw. Zaufanych Partnerów, z którymi współpracujemy, np. prezentowanie reklam i ofert (rabatów), także dostosowywanych do Państwa zainteresowań w oparciu o profilowanie (por. pkt. 6 “Pozostałe informacje” akapit piąty dotyczący profilowania) - podstawa prawna:  art. 6 ust. 1 lit. a) i f) RODO, tj. uzasadniony interes Administratora lub strony trzeciej;

  3. ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, które mogą powstać w ramach relacji między Państwem a Administratorem oraz inne cele, które są niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora lub przez stronę trzecią.

  Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne, aby zawrzeć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej „Aktywacji Karty Podarunkowej”, „Aktywacji E-Vouchera” lub „Sprawdzenia Stanu Wartości do Wydania”.

  Państwa dane co do zasady będziemy przetwarzać przez okres trwania umowy o świadczenie danej Usługi Elektronicznej, a w przypadku działań marketingowych - do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego, lub na wypadek innych celów wynikających z realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych Osobowych.

  Zasady zawierania, rozwiązywania czy wykonywania umowy o świadczenie Usług Elektronicznych „Aktywacji Karty Podarunkowej”, „Aktywacji E-Vouchera” uregulowane zostały w pkt. 3 ust. 3 lit. E. Regulaminu, a w przypadku Usługi Elektronicznej „Sprawdzenia Stanu Wartości do Wydania” w pkt. 3 ust. 3 lit. G. Regulaminu.

  1. NAWIĄZANIE KONTAKTU I CZAT

  Państwa Dane Osobowe przekazywane w ramach nawiązanego kontaktu (np. w wysłanym mailu lub za pośrednictwem Formularza Kontaktowego lub profili w social mediach) lub w związku z korzystaniem z Usługi Elektronicznej „Czatu”, a także Dane Osobowe zebrane w toku ewentualnej dalszej komunikacji (w szczególności: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres [ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj], adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby [jeżeli jest inny niż adres dostawy], nr rachunku bankowego; numer IP; rodzaj systemu operacyjnego urządzenia końcowego; nazwa użytkownika w mediach społecznościowych; rodzaj i wersja przeglądarki, a w przypadku Klientów niebędących Konsumentami dodatkowo nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej [NIP] lub inne przekazane przez Państwa Dane Osobowe), są lub mogą być przetwarzane w następujących celach:

  1. komunikacja z Państwem i udzielenie odpowiedzi na Państwa wiadomość – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) lub b) lub f) RODO, tj. zgoda na przetwarzanie danych (zwłaszcza jeśli to Państwo inicjujecie kontakt i przesyłacie swoje Dane Osobowe), realizacja umowy Sprzedaży lub roszczeń z nią związanych (jeśli to jest tematem komunikacji), prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora;

  2. w zależności od treści komunikacji, podjęcie działań na Państwa żądanie przed zawarciem stosownej Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. niezbędność do podjęcia działań przed zawarciem Umowy Sprzedaż lub umowy o świadczenie usług elektronicznych;

  3. w zależności od treści Państwa wiadomości, działania marketingowe, analityczne i statystyczne Administratora lub jego partnerów (podmioty trzecie wymienione w pkt. 7 „Polityce Plików Cookies”) lub innych tzw. Zaufanych Partnerów, z którymi współpracujemy – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. uzasadniony interes Administratora lub strony trzeciej;

  4. ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, które mogą powstać w ramach relacji między Tobą a Administratorem oraz inne cele, które są niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO, tj. realizacja roszczeń z umowy oraz prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora lub przez stronę trzecią.

  Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne, aby się z nami skutecznie komunikować.
  Państwa Dane Osobowe co do zasady będziemy przetwarzać do czasu zakończenia komunikacji z Państwem, a w przypadku działań marketingowych - do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego, lub na wypadek innych celów wynikających z realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych Osobowych.

  Zasady zawierania, rozwiązywania czy wykonywania umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej „Czatu” uregulowane zostały w pkt. 3 ust. 3 lit. F. Regulaminu.

  1. POWIADOMIENIE O DOSTĘPNOŚCI TOWARU

  Państwa Dane Osobowe podane w związku z usługą „Powiadomienie o Dostępności Towaru”, ale również inne zebrane w związku z Państwa aktywnością w Serwisie, zwłaszcza adres email oraz dane przetwarzane przy pomocy cookies (vide pkt. 7 „Polityki Plików Cookies”) są lub mogą być przetwarzane w następujących celach:

  1. komunikacja z Państwem i wysłanie na adres e-mail powiadomienia o dostępności Towaru, którym wyraziliście Państwo wcześniej zainteresowanie oraz linku do podstrony w ramach Sklepu, umożliwiającej złożenie Zamówienia – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO, tj. Państwa zgoda na przetwarzanie Danych Osobowych i działania podjęte na Państwa żądanie w związku z zamiarem zawarcia umowy Sprzedaży,

  2. działania analityczne i statystyczne Administratora lub jego partnerów (podmioty trzecie wymienione w pkt. 7 „Polityce Plików Cookies”) lub innych tzw. Zaufanych Partnerów, z którymi współpracujemy. Nasze działania nie wpływają jednak istotnie na Państwa decyzje np. zakupowe – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. uzasadniony interes Administratora lub strony trzeciej.

  Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne, aby świadczyć usługę Powiadomienia o Dostępności Towaru.

  W celu realizacji usługi Powiadomienia o Dostępności Towaru Państwa Dane Osobowe będziemy przetwarzać przez okres wykonywania, tj. do czasu pojawienia się w ofercie Towaru, którym wyraziliście Państwo zainteresowanie lub do czasu wcześniejszego zaprzestania przetwarzania Danych Osobowych (np. w związku z powzięciem informacji, że Towar został wycofany ze sprzedaży). W przypadku działań analitycznych i statystycznych - do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych Danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego, lub na wypadek innych celów wynikających z realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych Osobowych.

  Zasady zawierania, rozwiązywania czy wykonywania umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej „Powiadomienie o Dostępności Towaru” uregulowane zostały w pkt. 3 ust. 3 lit. H. Regulaminu.

  1. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

  Państwa Dane Osobowe podane w związku ze złożeniem Zamówienia, a także zawartą Umową Sprzedaży ale również inne zebrane w związku z Państwa aktywnością w Serwisie (w szczególności Dane udostępniane przez Państwa za pośrednictwem Formularza Zamówienia, takie jak: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres [ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj], adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby [jeżeli jest inny niż adres dostawy]; a w przypadku Klientów niebędących Konsumentami dodatkowo nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej [NIP])  są lub mogą być przetwarzane w następujących celach:

  1. działania podjęte przed zawarciem umowy (złożenie Zamówienia / Umowy Sprzedaży) na żądanie osoby, której Dane dotyczą – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. niezbędność do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży, 

  2. wykonanie zawartej Umowy Sprzedaży – w szczególności potwierdzenie złożenia Zamówienie, potwierdzenie zawarcia umowy, wysłania Towarów, jak również w razie potrzeby skontaktowania się w tej sprawie – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO, tj. niezbędność do wykonania Umowy Sprzedaży, 

  3. działania marketingowe, analityczne i statystyczne Administratora (w tym Kampania RFM) lub jego partnerów (podmioty trzecie wymienione w pkt. 7 „Polityce Plików Cookies”) lub innych tzw. Zaufanych Partnerów, z którymi współpracujemy, np. prezentowanie reklam i ofert (rabatów), także dostosowywanych do Państwa zainteresowań w oparciu o profilowanie (por. pkt. 6 “Pozostałe informacje” akapit piąty dotyczący profilowania) - podstawa prawna:  art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. uzasadniony interes Administratora lub strony trzeciej, a w zakresie przetwarzania Danych Osobowych w celach marketingowych w oparciu o pliki cookies art. art. 6 ust. 1 lit. a) lub b) RODO (pkt. 7 „Polityce Plików Cookies);

  4. ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, które mogą powstać w ramach relacji między Państwem a Administratorem oraz inne cele, które są niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora lub przez stronę trzecią;

  5. wystawienie i przechowywanie faktur i dokumentów księgowych oraz rozpatrywanie reklamacji i zwrotów w terminie i formie określonych w przepisach – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

  Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne, aby zawrzeć Umowę Sprzedaży.

  W celu realizacji Umowy Sprzedaży Państwa Dane Osobowe będziemy przetwarzać przez okres wykonywania Umowy Sprzedaży, a także przez czas wymagany przez przepisy prawa (np. podatkowe, rachunkowe). W przypadku działań analitycznych, statystyczny i marketingowych - do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu, chyba, że dłuższy czas wynika z ich przechowywania na wypadek ewentualnych roszczeń, przez okres przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego, lub na wypadek innych celów wynikających z realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych Osobowych.

  J. PROFILE W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

  Państwa Dane Osobowe, w tym które Państwo pozostawiacie odwiedzając nasze profile w mediach społecznościowych (m.in. komentarze, polubienia, identyfikatory internetowe) są lub mogą być przetwarzane w następujących celach:

  1. działania marketingowe, analityczne i statystyczne w postaci umożliwienia Państwu aktywności na profilach, efektywnego prowadzenia naszych profili, poprzez przedstawianie Państwu informacji o naszych inicjatywach i innej aktywności oraz w związku z promowaniem przez nas różnego rodzaju wydarzeń, Usług oraz Towarów (w tym podmioty trzecie wymienione w pkt. 7 „Polityce Plików Cookies”] lub innych tzw. stron trzecich, z którymi współpracujemy) – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora, a także art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO, tj. jeśli świadomie obserwujecie lub lajkujecie państwo profil Administratora;

  2. ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, które mogą powstać w ramach relacji między Państwem a Administratorem oraz inne cele, które są niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora lub przez stronę trzecią.

  Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne, aby w pełni korzystać z funkcjonalności naszych profili w mediach społecznościowych.

  Państwa Dane Osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla zrealizowania ww. celów lub do czasu skutecznego wniesienia przez Państwa sprzeciwu, a także przez czas wymagany przez przepisy prawa (np. podatkowe, rachunkowe), chyba, że dłuższy czas wynika z ich przechowywania na wypadek ewentualnych roszczeń, przez okres przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego, lub na wypadek innych celów wynikających z realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych Osobowych. Zaprzestanie przetwarzania Danych Osobowych może jednak nie być możliwe bez usunięcia przez Państwa takich Danych (np. polubień lub komentarzy).

  K. PROMOCJA I ORGANIZACJA KONKURSÓW 

  W przypadku, gdy zdecydujecie się Państwo na wzięcie udziału w konkursie organizowanym lub współorganizowanym przez Administratora, Państwa Dane Osobowe są lub mogą być przetwarzane w następujących celach:

  1. przeprowadzenie konkursu, wyłonienie zwycięzców oraz wydanie nagród – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO, tj. podjęcia działań na żądanie osoby, której Dane dotyczą, przed zawarciem umowy (zgłoszenie konkursowe), prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora;

  2. realizacja obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności wynikających z przepisów regulujących kwestie obowiązków podatkowych – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;

  3. działania marketingowe, analityczne i statystyczne Administratora lub jego partnerów (podmioty trzecie wymienione w pkt. 7 „Polityce Plików Cookies”) lub innych tzw. Zaufanych Partnerów, z którymi współpracujemy, np. prezentowanie reklam i ofert (rabatów), także dostosowywanych do Państwa zainteresowań w oparciu o profilowanie (por. pkt. 6 “Pozostałe informacje” akapit piąty dotyczący profilowania) - podstawa prawna:  art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. uzasadniony interes Administratora lub strony trzeciej, a w zakresie przetwarzania Danych Osobowych w celach marketingowych w oparciu o pliki cookies art. art. 6 ust. 1 lit. a) lub b) RODO (pkt. 7 „Polityce Plików Cookies);

  4. ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, które mogą powstać w ramach relacji między Państwem a Administratorem oraz inne cele, które są niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora lub przez stronę trzecią;

  5. wystawienie i przechowywanie faktur i dokumentów księgowych oraz rozpatrywanie reklamacji i zwrotów w terminie i formie określonych w przepisach – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

  Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak jest konieczne, aby wziąć udział w organizowanym konkursie lub skorzystać z danej Promocji.

  Państwa Dane Osobowe będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do przeprowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzców oraz wydania nagród lub realizacji Umowy (Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi Elektronicznej) zawartej w związku z Promocją, a w przypadku działań marketingowych – do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego, lub na wypadek innych celów wynikających z realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych Osobowych. Zaprzestanie przetwarzania Danych Osobowych może jednak nie być możliwe bez usunięcia przez Państwa takich Danych (np. oznaczenia profilu ANIA KRUK w social mediach).

 • 4. Państwa Prawa

  Przysługują Państwu prawa do:

  • dostępu do treści swoich Danych Osobowych oraz uzyskania ich kopii, 

  • prawo do sprostowania Danych Osobowych, gdyby okazały się niekompletne lub błędne, 

  • prawo do usunięcia swoich Danych Osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania, 

  • prawo do przenoszenia Danych Osobowych do innego administratora, 

  • prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych, 

  • w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej cofnięcia,

  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych dokonywanego w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej (jeżeli nie ma innych ważnych prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania nadrzędnych wobec interesów Klienta). Jeżeli Dane Osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczącego go Danych Osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania (por. pkt. 6 “Pozostałe informacje” akapit piąty dotyczący profilowania), w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim – w takim wypadku Danych Osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów.  

  Ponadto posiadają Państwo prawo wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa Danych.
  Ze wszystkich wskazanych powyżej praw mogą Państwo skorzystać kontaktując się z nami za pośrednictwem Customer Care lub na dedykowany do obsługi takich żądań oraz zapytań adres e-mail: infolinia@aniakruk.pl lub rodo@aniakruk.pl.

  Wystarczy, że opiszą nam Państwo prawo, z którego chcą skorzystać. 

  W celu realizacji przysługującego Państwu prawa, w szczególności w celu dokonania identyfikacji, możemy poprosić Państwa o podanie nam dodatkowych informacji.

  Mają Państwo także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

 • 5. Odbiorcy Państwa Danych

  Państwa dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. 

  Ponadto, w celach opisanych w niniejszej Polityce, Państwa Dane Osobowe mogą zostać udostępnione naszym zaufanym partnerom tj. podmiotom wspierającym nas w zakresie świadczonych przez nas Usług  (wcześniej i później także jako „Zaufani Partnerzy”). W niektórych sytuacjach, Zaufani Partnerzy przetwarzają Państwa Dane Osobowe także samodzielnie, jako Administratorzy, gdy sami Państwo przekazujecie im swoje Dane Osobowe korzystając z naszego Sklepu.

  Szczegóły dotyczące zakresu Danych Osobowych przekazywanych Zaufanym Partnerom, zasady przetwarzania Danych Osobowych przez Zaufanych Partnerów i dane identyfikujące Zaufanych Partnerów znajdują się w Załączniku nr 1 (https://docs.google.com/document/d/148KRCbJV-EqrDdmHMFNjgwUmfzhQ-y08pe8TBUsGiZw/edit).

  W przypadku, gdy któryś z naszych dostawców posiada siedzibę w kraju znajdującym się poza terytorium EOG, w każdym przypadku upewniamy się, że zapewnia on odpowiednie gwarancje bezpieczeństwa danych, np. podpisując Standardowe Klauzule Umowne zatwierdzone przez Komisję.

 • 6. Pozostałe informacje

  Podanie przez Państwa Danych Osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednak może być ono niezbędne do zawarcia Umów, ich realizacji, realizacji usług lub udostępnienia Państwu funkcjonalności Serwisu. W związku z powyższym, konsekwencją niepodania Danych Osobowych może być, w niektórych przypadkach, niemożność zawarcia Umowy Sprzedaży, przyznania rabatu, utworzenia Konta, wysłania Newslettera lub udzielenia odpowiedzi na zadane przez Państwa zapytania lub żądania kierowane do nas.

  Niektóre funkcje Serwisu lub oferowane przez nas usługi mogą wymagać od nas przetwarzania Danych Osobowych osób trzecich, udostępnionych nam przez Odwiedzających (np. imienna Karta Podarunkowa, E-Voucher, Wishlist). Udostępniając nam Dane Osobowe osoby trzeciej, Odwiedzający oświadcza, że poinformował taką osobę trzecią o celach i sposobie przetwarzania Danych Osobowych i że osoba ta, w przypadkach przewidzianych prawem, wyraziła na to zgodę.

  W ramach Serwisu mogą pojawiać się okresowo linki kierujące do zewnętrznych stron internetowych. Takie strony działają niezależnie od naszego Serwisu i nie są przez nas nadzorowane. Mogą one posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zachęcamy zapoznać się przed skorzystaniem z takiej strony. Serwis (Administrator) nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z Danymi operatorów tych stron.

  Dokładamy wszelkich starań, aby zabezpieczyć Państwa Dane i chronić je przed nieuprawnionymi działaniami osób trzecich. Stosujemy niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Serwisu w celu ochrony Państwa Danych, w szczególności certyfikat protokołu SSL,  OVH Anty-DDoS, firewall na poziomie systemu operacyjnego czy Fail2Ban na poziomie systemu operacyjnego. Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem przez Państwa płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia. Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa. W szczególności istotne jest zachowanie w poufności Loginu i Hasła do Konta oraz nieudostępnianie ich osobom trzecim. W celu uniemożliwienia korzystania z państwa Konta osobom nieuprawnionym, prosimy pamiętać o wylogowaniu się po zakończeniu korzystania z Serwisu.

  Administrator dokonuje profilowania Państwa Danych Osobowych w oparciu o technologię plików cookies (por. pkt. 7 “Polityka plików cookies”), co oznacza, że przetwarzanie Państwa Danych Osobowych wiąże się z możliwością automatycznego podejmowania decyzji Państwa dotyczących i/lub tworzenia profili. W celu świadczenia niektórych usług, zwłaszcza Usług Elektronicznych, Administrator może przetwarzać Państwa Dane Osobowe wykorzystując systemy automatyczne. Oznacza to, że pewne decyzje są podejmowane w sposób zautomatyzowany, bez udziału człowieka. Na przykład otrzymają Państwo odpowiednie powiadomienia, jeśli mają Państwo wybrane Towary w „Koszyku” lub w „Wishlist”. Administrator może również przetwarzać Państwa Dane Osobowe w celu tworzenia profili, umożliwiających przewidywanie Państwa zachowań. W związku z tym, wyrażając zgodę na komunikację handlową (np. zapis do Newslettera lub Powiadomień SMS) będą Państwo otrzymywać spersonalizowane powiadomienia handlowe i/lub będą wyświetlane Towary, którymi mogą być Państwo zainteresowani. Takie profilowanie będzie odbywać się na podstawie analizy Państwa preferencji wynikających z poprzednich zakupów, historii przeglądania i innych danych dostarczanych za pomocą plików cookies. W celu wyrażenia sprzeciwu wobec profilowania wystarczy cofnąć zgody na stosowanie plików cookies na stronach internetowych Sklepu i wyczyścić tzw. “cache” w swojej przeglądarce (przykładowa instrukcja znajduje się tutaj: https://support.google.com/accounts/answer/32050?hl=pl&co=GENIE.Platform%3DDesktop.Ewentualny sprzeciw wobec dalszego profilowania nie wpływa na zgodność z prawem dokonanych czynności.
  Postanowienia niniejszej Polityki Prywatności mogą ulec zmianie m.in. w przypadku zmiany w funkcjonowaniu Serwisu, wprowadzenia zmian, nowych usług lub funkcjonalności. O wszelkich zmianach Polityki Prywatności będziemy Państwa niezwłocznie informować za pomocą różnych wykorzystywanych przez nas w ramach Serwisu środków (banner informacyjny, wyskakujące okienka, wiadomość e-mail).

 • 7. Polityka Plików Cookies

  Podczas korzystania z Serwisu przez każdego Odwiedzającego, automatycznie zbierane są o nim dane takie jak adres IP, nazwa domeny, system operacyjny, wiek, czas spędzony na witrynie, typ przeglądarki. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies lub inne podobne mechanizmy takie jak system Google Analytics, system Web Beacon, systemy Usability tools (np. Hotjar). Wskazane mechanizmy stosowane są w celu ułatwienia Odwiedzającym korzystania z Serwisu, ale takżę poznania ich preferencji odnośnie sposobu korzystania z niego, wyświetlania reklam i informacji dostosowanych do preferencji Odwiedzającego. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez Serwis na Państwa Urządzenia Końcowe (np. komputer, telefon, tablet itp.) w czasie korzystania z Serwisu. Pliki te zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas ich przechowywania na Urządzeniu Końcowym oraz unikalny numer.

  W zależności od aktualnie wdrożonych i udostępnionych rozwiązań oraz możliwości technicznych Odwiedzający ma możliwość określenia zakresu stosowania odpowiednich plików cookies (np. służących marketingowi) i wyrażenia stosownej zgody. W zależności od tego na jaki zakres wykorzystania technologii plików cookies Odwiedzającego wyrazi zgodę, pliki cookies mogą automatycznie zbierać różne dane dotyczące aktywności Osoby Odwiedzającej w Internecie, a także informację o lokalizacji używanego Urządzenia Końcowego (jeżeli pozwala na to wybrany zakres stosowania plików cookies i ew. wyrażona zgoda). W przypadku braku możliwości określenia zakresu stosowania plików cookies z poziomu strony internetowej, aktualne pozostają ustawienia przeglądarki, z której korzysta Odwiedzający.

  W związku z tym, że Administrator może wykorzystywać rozwiązania o funkcjonalności zbliżonej do plików cookies - poniższe zapisy Polityki należy stosować odpowiednio również do tych technologii.

  Pliki cookies wykorzystywane są m.in. w celu: poprawienia użyteczności stron Serwisu poprzez zapewnienie podstawowych funkcjonalności, ułatwiania korzystania z Serwisu poprzez zapamiętywanie preferencji Odwiedzających, dostarczaniu Administratorowi statystyk umożliwiających poprawę funkcjonowania Serwisu. 

  Wykorzystywane przez nas pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Serwisu i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Serwisu.

  W ramach Serwisu stosowane są:

  • niezbędne pliki cookies tj. umożliwiające korzystanie z funkcji i użyteczności Serwisu, takich jak na przykład nawigacja i dostęp do bezpiecznych obszarów  Serwis nie może funkcjonować poprawnie bez tych ciasteczek.

  • marketingowe pliki cookies: ukierunkowane są na identyfikowania Odwiedzających między poszczególnymi witrynami, np. partnerami tworzącymi treści, sieciami reklamowymi. Te pliki cookies mogą być wykorzystywane do tworzenia profili zainteresowań Odwiedzających lub wyświetlania odpowiednich reklam na innych stronach internetowych,

  • statystyczne pliki cookies: informacje w plikach tych gromadzone pozwalają Administratorowi zrozumieć, w jaki sposób różni Odwiedzający zachowują się w Serwisie, gromadząc i zgłaszając anonimowe informacje,

  • preferencyjne pliki cookies: przechowują informacje dotyczące preferencji Odwiedzających, takie jak informacje dotyczące wyglądu lub funkcjonowania strony, np. preferowany język lub region, w którym znajduje się Odwiedzający,

  • niesklasyfikowane pliki cookies: należą do żadnej innej kategorii lub są w procesie klasyfikowania.

  Pozyskiwanie i przechowywanie informacji z wykorzystaniem plików cookies, za wyjątkiem sytuacji, gdy jest to konieczne dla zapewnienia prawidłowego działania Sklepu oraz realizacji ich podstawowych funkcji (dostarczenia Państwu Usługi Świadczonej Drogą Elektroniczną w tym zakresie, kiedy to bazujemy na przepisie prawa - art. 173 ust. 3 pkt 2 prawa telekomunikacyjnego), jest możliwe wyłącznie na podstawie zgody Odwiedzającego. W zależności od aktualnie wdrożonych i udostępnionych rozwiązań i możliwości technicznych, wybór zakresu stosowania technologii plików cookies oraz ewentualne wyrażenie stosownej zgody może być możliwe przede wszystkim podczas pierwszej wizyty w Sklepie z poziomu banera plików cookies, który pojawia się w widocznym i łatwo dostępnym miejscu. W takim wypadku Odwiedzający może w każdej chwili zmienić wybrany zakres stosowania technologii plików cookies w Ustawieniach naszego Serwisu, lecz wtedy niektóre części Serwisu mogą wtedy nie działać prawidłowo (aby wejść w ustawienia plików cookies należy na stronie głównej https://aniakruk.pl/ kliknąć w ikonkę ciasteczka [lewy dolny róg], następnie wyświetla się baner i na tym banerze trzeba wybrać opcję "pokaż szczegóły"). Standardowo – stosowanie poszczególnych rodzajów cookies może zostać zablokowane również z poziomu przeglądarek internetowych (przykładowa instrukcja tutaj: https://support.microsoft.com/pl-pl/windows/zarz%C4%85dzanie-plikami-cookie-w-przegl%C4%85darce-microsoft-edge-wy%C5%9Bwietlanie-zezwalanie-blokowanie-usuwanie-i-u%C5%BCywanie-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d). Ewentualne wycofanie zgody na cookies nie wpływa na zgodność z prawem dokonanych czynności.

  W zakresie, w jakim pliki cookies będą zawierać Państwa Dane Osobowe, podstawą ich przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora lub strony trzeciej (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), jakim jest identyfikacja nadużyć typu ad fraud, potrzeba zapewnienia najwyższej jakości treści prezentowanych przez Administratora poprzez ich dostosowanie do preferencji Odwiedzających oraz marketing - w tym bezpośredni - Towarów i Usług Administratora, oraz Zaufanych Partnerów lub innych tzw. stron trzecich, z którymi współpracujemy przy czym w takim wypadku podmioty te nie biorą udziału w przetwarzaniu Danych Osobowych Klienta. Z drugiej strony, w zakresie w jakim również podmioty te mogą mieć bezpośredni dostęp do tych informacji – podstawą prawną takiego przetwarzania będzie prawnie uzasadniony interes realizowany przez te podmioty lub wyrażona przez Odwiedzających dobrowolna zgoda. W zakresie w jakim funkcjonalności i Dane Osobowe zebrane przez pliki cookies są konieczne do prawidłowego świadczenia Odwiedzającemu usług w ramach Sklepu Internetowego – podstawa przetwarzania takich informacji może być również rozważana w kontekście konieczności wykonania umowy (Umowy Sprzedaży lub Umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej), którą zawierasz decydując się na korzystanie z naszego Serwisu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Biorąc pod uwagę pojawiający się baner wymagający wyrażenia zgody na działanie plików cookies, przetwarzanie Danych Osobowych z użyciem takich plików związane jest także z wyrażeniem przez Odwiedzających zgody na przetwarzanie Danych Osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  Niekiedy może się zdarzyć, że pliki cookies umożliwią nam komunikację z Państwem w celach marketingowych (np. za pośrednictwem przeglądarki). W takim przypadku podstawą takiego naszego działania jest dodatkowa, dobrowolna zgoda na taką komunikację, którą zawsze możecie Państwo wycofać, jednak bez wpływu na legalność naszego dotychczasowego działania.

  Odwiedzający może sprzeciwić się działaniom Administratora opartym na Danych Osobowych pochodzących z plików cookies w celach opisanych powyżej, w zakresie w jakim podstawą działań Administratora jest prawnie uzasadniony interes (takie sytuacje precyzujemy powyżej).

  Dodatkowo, w każdej chwili Odwiedzający może zmienić zakres stosowania technologii plików cookies i wycofać wcześniej wyrażoną zgodę - nie wpłynie to jednak na zgodność z prawem działań, których dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem oraz prowadzenia komunikacji, na którą uzyskaliśmy dodatkowe zgody. W razie wątpliwości co do zakresu stosowania plików cookies oraz wykorzystywania informacji pozyskanych przy ich użyciu możecie się Państwo skontaktować z Administratorem.

  Pliki cookies zamieszczane w Urządzeniu Końcowym mogą być również wykorzystywane przez współpracujących z nami reklamodawców oraz Zaufanych Partnerów.

  W każdym wypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując do tego odpowiednie opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie. Więcej przydatnych informacji na temat plików cookies mogą Państwo znaleźć pod adresem:
  www.wszystkoociasteczkach.pl

  PLIKI COOKIES WYKORZYSTYWANE W SKLEPIE INTERNETOWYM

  Rodzaj/Nazwa Cookie

  Opis (cel i zakres gromadzonych danych)

  Czas wygaśnięcia

  NIEZBĘDNE

  CookieConsent

  Przechowuje stan zgody Odwiedzającego na pliki cookie dla bieżącej domeny

  1 rok

  1.gif

  Służy do zliczania sesji na stronie, niezbędnych do optymalizacji dostarczania produktów CMP.

  Sesja

  test_cookie

  Służy do sprawdzenia, czy przeglądarka Odwiedzającego obsługuje pliki cookies.

  1 dzień

  rc::a

  Ten plik cookie służy do odróżniania ludzi od botów. Jest to korzystne dla strony internetowej, w celu sporządzania prawidłowych raportów na temat korzystania z jej strony internetowej.

  Stały

  rc::c

  Ten plik cookie służy do odróżniania ludzi od botów.

  Sesja

  is_eu

  Określa, czy Odwiedzający znajduje się na terenie UE i w związku z tym podlega unijnym przepisom dotyczącym ochrony danych.

  Sesja

  smcfds

  Służy do implementacji formularzy na stronie internetowej.

  1 dzień

  smcfds

  Służy do implementacji formularzy na stronie internetowej.

  Stały

  __cf_bm

  Ten plik cookie służy do odróżniania ludzi od botów. Jest to korzystne dla strony internetowej, w celu sporządzania prawidłowych raportów na temat korzystania z jej strony internetowej.

  1 dzień

  _cfuvid

  Ten plik cookie stanowi część usług świadczonych przez Cloudflare – obejmujących równoważenie obciążenia, dostarczanie treści witryn internetowych i obsługę połączenia DNS dla operatorów witryn.

  Sesja

  PrestaShop-#

  Służy do identyfikacji sesji Odwiedzającego

  30 dni

  XSRF-TOKEN

  Zapewnia bezpieczeństwo przeglądania odwiedzających, zapobiegając fałszowaniu żądań między witrynami. Ten plik cookie jest niezbędny dla bezpieczeństwa witryny i osoby odwiedzającej.

  1 dzień

  SERVERID [x2]

  Ten plik cookie służy do przyporządkowania odwiedzającego do konkretnego serwera – funkcja ta jest niezbędna do funkcjonowania witryny.

  Sesja

  f5avraaaaaaaaaaaaaaaa_session_

  Rejestruje szybkość i wydajność witryny. Tej funkcji można używać w kontekście statystyk i równoważenia obciążenia.

  Sesja

  ea_uuid [x2]

  Służy do sprawdzania żądań Odwiedzającego i utrzymywania informacji o sesji.

  5 lat 

  PREFERENCYJNE

  maps/gen_204

  Używane w kontekście integracji map witryny internetowej. Plik cookie przechowuje interakcję Odwiedzającego z mapą w celu optymalizacji jej funkcjonalności.

  Sesja

  _smps

  Służy do określania, kiedy i gdzie określone wyskakujące okienka na stronie powinny być wyświetlane Odwiedzającemu i zapamiętywania, czy Odwiedzający je zamknął, aby zapobiec ich wielokrotnemu wyświetlaniu.

  Stały

  Statystyka

  ccx_uid

  Gromadzi dane takie jak adres IP odwiedzających, lokalizację geograficzną i nawigację na stronie - Informacje te służą do wewnętrznej optymalizacji i statystyk dla operatora strony.

  2 miesiące 

  _ga

  Rejestruje unikalny identyfikator, który służy do generowania danych statystycznych o tym, w jaki sposób osoba odwiedzająca korzysta z witryny.

  2 lata

  _ga_#

  Wykorzystywany przez Google Analytics do zbierania danych o liczbie odwiedzin Odwiedzającego na stronie internetowej oraz dacie pierwszej i ostatniej wizyty.

  2 lata

  _gat

  Używany przez Google Analytics do ograniczania liczby żądań

  1 dzień

  _gid

  Rejestruje unikalny identyfikator, który służy do generowania danych statystycznych o tym, w jaki sposób osoba odwiedzająca korzysta z witryny.

  1 dzień

  collect

  Służy do wysyłania danych do Google Analytics na temat urządzenia i zachowania osoby odwiedzającej. Śledzi odwiedzającego na różnych urządzeniach i kanałach marketingowych.

  Sesja

  td

  Rejestruje dane statystyczne dotyczące zachowań Odwiedzających w serwisie. Wykorzystywane do wewnętrznych analiz przez operatora strony internetowej.

  Sesja

  _hjSession_#

  Gromadzi statystyki dotyczące odwiedzin osoby odwiedzającej witrynę, takie jak liczba odwiedzin, średni czas spędzony na stronie oraz to, jakie strony zostały przeczytane.

  1 dzień

  _hjSessionUser_#

  Gromadzi statystyki dotyczące odwiedzin osoby odwiedzającej witrynę, takie jak liczba odwiedzin, średni czas spędzony na stronie oraz to, jakie strony zostały przeczytane.

  1 rok 

  hjActiveViewportIds

  Ten plik cookie zawiera ciąg identyfikacyjny bieżącej sesji. Zawierają one nieosobowe informacje o tym, na jakie podstrony wchodzi odwiedzający – informacje te służą optymalizacji doświadczenia odwiedzającego.

  Stały

  hjViewportId

  Zapisuje rozmiar ekranu Odwiedzającego w celu dostosowania rozmiaru obrazów znajdujących się na stronie.

  Sesja

  _smvs

  Rejestruje dane dotyczące zachowania odwiedzających witrynę. Służy to do wewnętrznej analizy i optymalizacji strony internetowej.

  1 dzień

  _smvs

  Rejestruje dane dotyczące zachowania odwiedzających witrynę. Służy to do wewnętrznej analizy i optymalizacji strony internetowej.

  Stały

  smforms

  Gromadzi dane dotyczące nawigacji i aktywności Odwiedzającego w serwisie, w tym imię i nazwisko oraz dane kontaktowe wprowadzone do formularzy.

  Stały

  vuid

  Gromadzi dane o wizytach Odwiedzającego w serwisie, np. o tym, które strony zostały przeczytane.

  400 dni 

  MARKETING 

  _fbp

  Używane przez Facebooka do dostarczania szeregu produktów reklamowych, takich jak licytacje w czasie rzeczywistym, od zewnętrznych reklamodawców.

  3 miesiące 

  fbssls_#

  Gromadzi dane na temat korzystania przez odwiedzającego z systemu komentarzy na stronie oraz jakie blogi/artykuły czytał odwiedzający. Można to wykorzystać w celach marketingowych.

  Sesja

  lastExternalReferrer

  Wykrywa, w jaki sposób Odwiedzający dotarł do witryny internetowej, rejestrując swój ostatni adres URL.

  Stały

  lastExternalReferrerTime

  Wykrywa, w jaki sposób Odwiedzający dotarł do witryny internetowej, rejestrując swój ostatni adres URL.

  Stały

  C

  Służy do sprawdzenia, czy przeglądarka Odwiedzającego obsługuje pliki cookies.

  1 miesiąc

  uid

  Rejestruje unikalny identyfikator Odwiedzającego, który rozpoznaje przeglądarkę Odwiedzającego podczas odwiedzania stron internetowych korzystających z tej samej sieci reklamowej. Celem jest optymalizacja wyświetlania reklam na podstawie ruchów Odwiedzającego i stawek różnych dostawców reklam za wyświetlanie reklam Odwiedzającego.

  2 miesiące 

  CCMSESSID

  Służy do śledzenia odwiedzających na wielu stronach internetowych w celu prezentowania odpowiednich reklam w oparciu o preferencje odwiedzającego.

  Sesja

  ccxid

  Ustawia unikalny identyfikator odwiedzającego, który umożliwia zewnętrznym reklamodawcom kierowanie do gościa odpowiednich reklam. Ta usługa parowania jest świadczona przez zewnętrzne centra reklamowe, co ułatwia reklamodawcom składanie ofert w czasie rzeczywistym.

  2 miesiące

  _gcl_au

  Używany przez Google AdSense do eksperymentowania ze skutecznością reklam w witrynach internetowych korzystających z ich usług.

  3 miesiące 

  IDE

  Wykorzystywany przez Google DoubleClick do rejestrowania i raportowania działań Odwiedzającego serwisu po obejrzeniu lub kliknięciu jednej z reklam reklamodawcy w celu pomiaru skuteczności reklamy i przedstawienia Odwiedzającym ukierunkowanych reklam.

  1 rok 

  pagead/landing [x2]

  Gromadzi dane o zachowaniu odwiedzających z wielu stron internetowych, aby wyświetlać trafniejsze reklamy. Pozwala to również witrynie ograniczyć liczbę wyświetleń tej samej reklamy.

  Sesja

  ads/ga-audiences

  Używany przez Google AdWords do ponownego angażowania Odwiedzających, którzy prawdopodobnie staną się klientami na podstawie zachowania Odwiedzającego online w różnych witrynach.

  Sesja

  pagead/1p-user-list/#

  Śledzi, czy Odwiedzający wykazał zainteresowanie określonymi produktami lub wydarzeniami w wielu witrynach internetowych i wykrywa, w jaki sposób Odwiedzający porusza się między witrynami. Służy do pomiaru działań reklamowych i ułatwia uiszczanie opłat za polecenie pomiędzy stronami internetowymi.

  Sesja

  _uetsid

  Gromadzi dane o zachowaniu odwiedzających z wielu stron internetowych, aby wyświetlać trafniejsze reklamy. Pozwala to również witrynie ograniczyć liczbę wyświetleń tej samej reklamy.

  1 dzień

  _uetvid

  Służy do śledzenia odwiedzających na wielu stronach internetowych w celu prezentowania odpowiednich reklam w oparciu o preferencje odwiedzającego.

  1 rok

  _uetsid

  Służy do śledzenia odwiedzających na wielu stronach internetowych w celu prezentowania odpowiednich reklam w oparciu o preferencje odwiedzającego.

  Stały

  _uetsid_exp

  Zawiera datę ważności pliku cookie o odpowiedniej nazwie.

  Stały

  _uetvid

  Służy do śledzenia odwiedzających na wielu stronach internetowych w celu prezentowania odpowiednich reklam w oparciu o preferencje odwiedzającego.

  Stały

  _uetvid_exp

  Zawiera datę ważności pliku cookie o odpowiedniej nazwie.

  Stały

  MR

  Służy do śledzenia odwiedzających na wielu stronach internetowych w celu prezentowania odpowiednich reklam w oparciu o preferencje odwiedzającego.

  7 dni 

  MSPTC

  Ten plik cookie rejestruje dane odwiedzającego. Informacje te służą optymalizacji trafności reklam.

  1 rok

  MUID

  Powszechnie używany przez firmę Microsoft jako unikalny identyfikator Odwiedzającego. Plik cookie umożliwia śledzenie Odwiedzającego poprzez synchronizację identyfikatora w wielu domenach Microsoft.

  1 rok 

  _pin_unauth

  Używane przez Pinteresta do śledzenia korzystania z usług.

  1 rok

  _pinterest_ct_ua

  Używane przez Pinteresta do śledzenia korzystania z usług.

  1 rok

  ar_debug

  Służy do rozwiązywania problemów z integracją pomiędzy Pinterestem a stroną internetową.

  1 rok

  v3/

  Używane przez Pinteresta do śledzenia korzystania z usług.

  Sesja

  smuuid

  Śledzi poszczególne sesje na stronie, dzięki czemu witryna może zestawiać dane statystyczne z wielokrotnych odwiedzin. Dane te mogą być również wykorzystywane do tworzenia leadów w celach marketingowych.

  10 lat

  smvr

  Gromadzi informacje o preferencjach Odwiedzającego i/lub interakcji z treścią kampanii internetowej — są one wykorzystywane na platformie kampanii CRM używanej przez właścicieli witryn do promowania wydarzeń lub produktów.

  10 lat 

  _smvc

  Implementuje reklamę pop-up na stronie internetowej.

  Stały

  smuuid

  Śledzi poszczególne sesje na stronie, dzięki czemu witryna może zestawiać dane statystyczne z wielokrotnych odwiedzin. Dane te mogą być również wykorzystywane do tworzenia leadów w celach marketingowych.

  Stały

  smvr

  Gromadzi informacje o preferencjach Odwiedzającego i/lub interakcji z treścią kampanii internetowej — są one wykorzystywane na platformie kampanii CRM używanej przez właścicieli witryn do promowania wydarzeń lub produktów.

  Stały

  smg

  Ten plik cookie rejestruje dane odwiedzającego. Informacje te służą optymalizacji trafności reklam.

  10 lat 

  __wph_a.accessed

  Ułatwia płacenie prowizji za polecenie partnerom reklamowym, gdy Odwiedzający dokonuje zakupu.

  Stały

  __wph_a.key

  Ułatwia płacenie prowizji za polecenie partnerom reklamowym, gdy Odwiedzający dokonuje zakupu.

  Stały

  __wph_a.ts

  Ułatwia płacenie prowizji za polecenie partnerom reklamowym, gdy Odwiedzający dokonuje zakupu.

  Stały

  __wph_st.accessed

  Ułatwia płacenie prowizji za polecenie partnerom reklamowym, gdy Odwiedzający dokonuje zakupu.

  Stały

  __wph_st.key

  Ułatwia płacenie prowizji za polecenie partnerom reklamowym, gdy Odwiedzający dokonuje zakupu.

  Stały

  __wph_st.ts

  Ułatwia płacenie prowizji za polecenie partnerom reklamowym, gdy Odwiedzający dokonuje zakupu.

  Stały

  statid

  Ustawia unikalny identyfikator odwiedzającego, który umożliwia zewnętrznym reklamodawcom kierowanie do gościa odpowiednich reklam. Ta usługa parowania jest świadczona przez zewnętrzne centra reklamowe, co ułatwia reklamodawcom składanie ofert w czasie rzeczywistym.

  400 dni 

  receive-cookie-deprecation [x2]

  Używane przez Google do wycofywania plików cookie stron trzecich.

  2 miesiące

  acc_segment [x4]

  Zbiera dane o odwiedzających. Informacje te służą do przyporządkowania odwiedzających do segmentów, dzięki czemu reklama witryny jest skuteczniejsza.

  1 rok 

  NIESKLASYFIKOWANE

  29784_am

  W oczekiwaniu

  Sesja

  29784_fts

  W oczekiwaniu

  3 dni

  tsal

  W oczekiwaniu

  1 rok

  29784_his

  W oczekiwaniu

  Stały

  1746213/activity

  Dostarczanie Odwiedzającym trafniejszych reklam.

  Sesja

  adp_prds

  Dostarczanie Odwiedzającym trafniejszych reklam.

  Sesja

  adp_products

  Dostarczanie Odwiedzającym trafniejszych reklam.

  2 miesiące

  dlapi_ucp

  Przechowywanie informacji o zgodach Odwiedzających wyrażonych na stronach RASP

  Stały

  dlapi_consent

  Przechowywanie informacji o zgodach Odwiedzających wyrażonych na stronach RASP

  Stały

  _smfp

  Cookie przechowuje informacje o wyświetlanych pop-upach na stronie

  Stały

  _smwps

  Cookie zawiera informacje o formularzu zgody na WebPush. Przyjmuje wartosśc true / false

  Stały

  dataLayer

  DataLayer to obiekt używany przez Menedżera tagów Google i gtag.js do przekazywania informacji do tagów. Zdarzenia lub zmienne można przekazywać przez warstwę danych, a wyzwalacze można konfigurować na podstawie wartości zmiennych.

  Sesja

  thulium_chat_loaded

  Ten plik pozwala na udostępnienie narzędzia czatu.

  30 dni

  WebePartners

  Przechowywanie informacji o zgodach Odwiedzających wyrażonych na stronach WebePartners

  Sesja

  aniakruk-4c5e29f9-5c8e-49ce-89f1-ebb5b61df19echat-widget-state [x2]

  W oczekiwaniu

  Stały

  grw_daily

  Śledzenie ruchu w sklepie w celach statystycznych i analityki sprzedaży.

  1 dzień

  grw_hp

  Śledzenie ruchu w sklepie w celach statystycznych oraz analityki sprzedaży.

  1 dzień

  getreview_session

  Plik cookie jest ustawiony, aby GetReview mógł śledzić ruch Odwiedzającego na stronie.

  1 dzień

  gr6ydd2

  Plik cookie jest ustawiony, aby GetReview mógł śledzić ruch Odwiedzającego na stronie.

  Stały

  grw_spnm

  Plik cookie jest ustawiony, aby GetReview mógł śledzić ruch Odwiedzającego na stronie.

  Stały

  _sgf_exp

  Używane przez Segmentify do działań Odwiedzającego.

  30 dni

  _sgf_session_id

  Jest to plik cookie sesji Segmentify używany do identyfikacji Twojej sesji. Segmentify zbiera i analizuje zachowania Odwiedzających, umożliwiając automatyczne obliczanie i wyświetlanie różnego rodzaju inteligentnych rekomendacji produktów na tej stronie.

  Sesja

  _sgf_user_id

  Jest to plik cookie segmentacji używany do identyfikacji Ciebie jako Odwiedzającego.

  1 rok

  _sgf_delayed_actions

  Opóźnienie to obiekt JSON służący do przechowywania danych specyficznych dla danej akcji dla danych akcji Segmentify.

  Stały

  _sgf_delayed_campaigns

  Obiekt JSON do przechowywania danych specyficznych dla kampanii w przypadku opóźnionych kampanii Segmentify.

  Stały

  _sgf_npq

  Jest to lista transakcji klientów przechowywana w celu wysłania do serwerów Segmentify.

  Stały

  lxClid

  Dostarczanie Odwiedzającym trafniejszych reklam.

  Stały

  lxRef

  Dostarczanie Odwiedzającym trafniejszych reklam.

  Stały

  lxSct

  Dostarczanie Odwiedzającym trafniejszych reklam.

  Stały

  lxSessionExp

  Dostarczanie Odwiedzającym trafniejszych reklam.

  Stały

  lxSessionId

  Dostarczanie Odwiedzającym trafniejszych reklam.

  Stały

  lxUtmExp

  Dostarczanie Odwiedzającym trafniejszych reklam.

  Stały

  lxUtmList

  Dostarczanie Odwiedzającym trafniejszych reklam.

  Stały

  bwGuidv3

  W oczekiwaniu

  400 dni 

  bwVisitId

  W oczekiwaniu

  1 dzień


  PLIKI COOKIES ZAUFANYCH PARTNERÓW 

  Rodzaj/Nazwa Cookie

  Opis (cel i zakres gromadzonych danych)

  Czas wygaśnięcia

  Zaufany Partner

  Link do zasad przetwarzania danych osobowych przez Zaufanego Partnera

  _pinterest_ct_ua

  Używane przez Pinteresta do śledzenia korzystania z usług.

  1 rok

  Pinterest Inc. 651 Brannan Street, San Francisco, CA 94107, USA, VAT: IE3320387RH

  https://policy.pinterest.com/pl/privacy-policy

  _pin_unauth

  Używane przez Pinteresta do śledzenia korzystania z usług.

  1 rok

  Pinterest Inc. 651 Brannan Street, San Francisco, CA 94107, USA, VAT: IE3320387RH

  https://policy.pinterest.com/pl/privacy-policy

  ar_debug

  Służy do rozwiązywania problemów z integracją pomiędzy Pinterestem a stroną internetową.

  1 rok

  Pinterest Inc. 651 Brannan Street, San Francisco, CA 94107, USA, VAT: IE3320387RH

  https://policy.pinterest.com/pl/privacy-policy

  thulium_chat_loaded

  Ten plik pozwala na udostępnienie narzędzia czatu.

  30 dni

  Thulium sp. z o.o. Os. Złotej Jesieni 7, 31-827 Kraków, Polska, NIP: 6783144527

  https://thulium.com/static/80e3d1de2f7c8fd1a189c0375ef2e6a1/Polityka-11-2023.pdf

  _ga

  Rejestruje unikalny identyfikator, który służy do generowania danych statystycznych o tym, w jaki sposób osoba odwiedzająca korzysta z witryny.

  2 lata

  Google Ireland Limited Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin 4, D04 V4X7, Ireland

  VAT: IE6388047V

  https://policies.google.com/privacy?hl=pl

  _ga_#

  Wykorzystywany przez Google Analytics do zbierania danych o liczbie odwiedzin Odwiedzającego na stronie internetowej oraz dacie pierwszej i ostatniej wizyty.

  2 lata

  Google Ireland Limited Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin 4, D04 V4X7, Ireland

  VAT: IE6388047V

  https://policies.google.com/privacy?hl=pl

  _gat

  Używany przez Google Analytics do ograniczania liczby żądań

  1 dzień

  Google Ireland Limited Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin 4, D04 V4X7, Ireland

  VAT: IE6388047V

  https://policies.google.com/privacy?hl=pl

  _gid

  Rejestruje unikalny identyfikator, który służy do generowania danych statystycznych o tym, w jaki sposób osoba odwiedzająca korzysta z witryny.

  1 dzień

  Google Ireland Limited Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin 4, D04 V4X7, Ireland

  VAT: IE6388047V

  https://policies.google.com/privacy?hl=pl

  collect

  Służy do wysyłania danych do Google Analytics na temat urządzenia i zachowania osoby odwiedzającej. Śledzi odwiedzającego na różnych urządzeniach i kanałach marketingowych.

  Sesja

  Google Ireland Limited Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin 4, D04 V4X7, Ireland

  VAT: IE6388047V

  https://policies.google.com/privacy?hl=pl

  _gcl_au

  Używany przez Google AdSense do eksperymentowania ze skutecznością reklam w witrynach internetowych korzystających z ich usług.

  3 miesiące

  Google Ireland Limited Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin 4, D04 V4X7, Ireland

  VAT: IE6388047V

  https://policies.google.com/privacy?hl=pl

  receive-cookie-deprecation [x2]

  Używane przez Google do wycofywania plików cookie stron trzecich.

  2 miesiące

  Google Ireland Limited Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin 4, D04 V4X7, Ireland

  VAT: IE6388047V

  https://policies.google.com/privacy?hl=pl

  dataLayer

  DataLayer to obiekt używany przez Menedżera tagów Google i gtag.js do przekazywania informacji do tagów. Zdarzenia lub zmienne można przekazywać przez warstwę danych, a wyzwalacze można konfigurować na podstawie wartości zmiennych.

  Sesja

  Google Ireland Limited Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin 4, D04 V4X7, Ireland

  VAT: IE6388047V

  https://policies.google.com/privacy?hl=pl

  ads/ga-audiences

  Używany przez Google AdWords do ponownego angażowania Odwiedzających, którzy prawdopodobnie staną się klientami na podstawie zachowania Odwiedzającego online w różnych witrynach.

  Sesja

  Google Ireland Limited Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin 4, D04 V4X7, Ireland

  VAT: IE6388047V

  https://policies.google.com/privacy?hl=pl

  IDE

  Wykorzystywany przez Google DoubleClick do rejestrowania i raportowania działań Odwiedzającego serwisu po obejrzeniu lub kliknięciu jednej z reklam reklamodawcy w celu pomiaru skuteczności reklamy i przedstawienia Odwiedzającemu ukierunkowanych reklam.

  1 rok

  Google Ireland Limited Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin 4, D04 V4X7, Ireland

  VAT: IE6388047V

  https://policies.google.com/privacy?hl=pl

  _fbp

  Używane przez Facebooka do dostarczania szeregu produktów reklamowych, takich jak licytacje w czasie rzeczywistym, od zewnętrznych reklamodawców.

  3 miesiące

  Meta Platforms Ireland Limited, Merrion Road, Dublin 4, D04 X2K5, Ireland, VAT: IE9692928F

  https://www.facebook.com/privacy/policy/?entry_point=facebook_help_center_ig_data_policy_redirect

  MUID

  Powszechnie używany przez firmę Microsoft jako unikalny identyfikator Odwiedzającego. Plik cookie umożliwia śledzenie Odwiedzającego poprzez synchronizację identyfikatora w wielu domenach Microsoft.

  1 rok

  MICROSOFT IRELAND OPERATIONS LTD., CARMENHALL ROADBUILDING 3 /SANDYFORD. Dublin 18 DUBLIN, FR 00419423728

  https://privacy.microsoft.com/pl-pl/privacystatement

  smuuid

  Śledzi poszczególne sesje na stronie, dzięki czemu witryna może zestawiać dane statystyczne z wielokrotnych odwiedzin. Dane te mogą być również wykorzystywane do tworzenia leadów w celach marketingowych.

  10 lat

  Benhauer Sp. z o.o. ul. Stanisława Klimeckiego 4, 30-705 Kraków, Polska, NIP: 6762447754

  https://www.salesmanago.com/info/information-obligation.htm

  _sgf_exp

  Używane przez Segmentify do działań Odwiedzającego.

  30 dni

  Segmentify GmbH, c/o Klug & Engelhard Kapellenstrasse 47 Kriftel 65830, Germany, VAT: DE310796099

  https://segmentify.com/privacy-policy/

  _sgf_session_id

  Jest to plik cookie sesji Segmentify używany do identyfikacji Twojej sesji. Segmentify zbiera i analizuje zachowania Odwiedzających, umożliwiając automatyczne obliczanie i wyświetlanie różnego rodzaju inteligentnych rekomendacji produktów na tej stronie.

  Sesja

  Segmentify GmbH, c/o Klug & Engelhard Kapellenstrasse 47 Kriftel 65830, Germany, VAT: DE310796099

  https://segmentify.com/privacy-policy/

  _sgf_user_id

  Jest to plik cookie segmentacji używany do identyfikacji Ciebie jako Odwiedzającego.

  1 rok

  Segmentify GmbH, c/o Klug & Engelhard Kapellenstrasse 47 Kriftel 65830, Germany, VAT: DE310796099

  https://segmentify.com/privacy-policy/

  _sgf_delayed_actions

  Opóźnienie to obiekt JSON służący do przechowywania danych specyficznych dla danej akcji dla danych akcji Segmentify.

  Stały

  Segmentify GmbH, c/o Klug & Engelhard Kapellenstrasse 47 Kriftel 65830, Germany, VAT: DE310796099

  https://segmentify.com/privacy-policy/

  _sgf_delayed_campaigns

  Obiekt JSON do przechowywania danych specyficznych dla kampanii w przypadku opóźnionych kampanii Segmentify.

  Stały

  Segmentify GmbH, c/o Klug & Engelhard Kapellenstrasse 47 Kriftel 65830, Germany, VAT: DE310796099

  https://segmentify.com/privacy-policy/

  _sgf_npq

  Jest to lista transakcji klientów przechowywana w celu wysłania do serwerów Segmentify.

  Stały

  Segmentify GmbH, c/o Klug & Engelhard Kapellenstrasse 47 Kriftel 65830, Germany, VAT: DE310796099

  https://segmentify.com/privacy-policy/

  getreview_session

  Plik cookie jest ustawiony, aby GetReview mógł śledzić ruch Odwiedzającego na stronie.

  1 dzień

  Refericon Sp. z o.o. ul. Wielka 18/12, 61-775 Poznań, Polska, NIP: 7831755621 

  https://app.getreview.pl/files/politykaprywatnosci.pdf

  gr6ydd2

  Plik cookie jest ustawiony, aby GetReview mógł śledzić ruch Odwiedzającego na stronie.

  Stały

  Refericon Sp. z o.o. ul. Wielka 18/12, 61-775 Poznań, Polska, NIP: 7831755621 

  https://app.getreview.pl/files/politykaprywatnosci.pdf

  grw_spnm

  Plik cookie jest ustawiony, aby GetReview mógł śledzić ruch Odwiedzającego na stronie.

  Stały

  Refericon Sp. z o.o. ul. Wielka 18/12, 61-775 Poznań, Polska, NIP: 7831755621 

  https://app.getreview.pl/files/politykaprywatnosci.pdf

  _cfuvid

  Ten plik cookie stanowi część usług świadczonych przez Cloudflare – obejmujących równoważenie obciążenia, dostarczanie treści witryn internetowych i obsługę połączenia DNS dla operatorów witryn.

  Sesja

  101 Townsend St., San Francisco, California 94107, USA, GB352118623,

  https://www.cloudflare.com/privacypolicy/

  Obok plików cookies Serwis może również gromadzić dane w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której weszliście Państwo na stronę Serwisu. Niektóre podstrony w ramach Serwisu oraz inne środki komunikacji z Państwem mogą zawierać tzw. Web Beacon, które pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP komputera, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki. Korzystamy także z technologii Usability tools (np. Hotjar), która monitoruje Państwa poruszanie się po stronie i kliknięcie na poszczególne elementy Serwisu.  

  Serwis korzysta z Google Analytics, serwisu analityki internetowej udostępnionego przez Google Inc. (“Google”). Google Analytics gromadzi pliki cookies stanowiące informacje dotyczące oglądalności stron internetowych oraz profilu systemowego Odwiedzającego (włącznie z jego adresem IP). Informacje te są przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google używa tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez Odwiedzającego, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Adresy IP Odwiedzających nie są łączone z żadnymi innymi danymi będącymi w posiadaniu Google. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli jest to wymagane prawem, lub jeżeli osoby trzecie przetwarzają te informacje na zlecenie Google. Google nie będzie łączyć adresu IP Odwiedzającego z innymi danymi przechowywanymi przez Google. Mogą państwo zablokować korzystanie z plików cookies wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce internetowej, jednak w takim przypadku niektóre z funkcji Serwisu mogą być niedostępne.

  W przypadku, gdy źródłem odwiedzin danego Odwiedzającego CPA („Cost Per Action”), CPC ("Cost Per Click") lub CPS (“Cost Per Sales”) tworzone są pliki cookies zawierające identyfikację sesji, a po ostatnim kroku składania Zamówienia, dane o jego numerze i kwocie są przekazywane do tych firm, jako niezbędne do celów rozliczeniowych.

  Serwis korzysta z Usability tools, serwisu analityki internetowej, która używa ciasteczek do przechowywania informacji jak anonimowi, losowo wybrani Odwiedzający przechodzą ze strony na stronę (w tym śledzone są ruchy myszy). Można zablokować korzystanie z ciasteczek, wybierając odpowiednie ustawienia w Państwa przeglądarce internetowej. Należy pamiętać, że usunięcie lub wyłączenie plików cookie może mieć wpływ na możliwość korzystania z serwisu.

 • Załączniki:

  1. Załącznik nr 1 - lista Zaufanych Partnerów.

  Zaufani Partnerzy
 • Polityka prywatności obowiązująca do 14.07.2024. - LINK