Regulamin promocji "Walentynki 2019"

§1

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem promocji o nazwie ,,Walentynki 2019’’ zwanej dalej „Promocją” jest spółka Ania Kruk z siedzibą w Poznaniu (60-418 Poznań), ul. Kołobrzeska 26, NIP 7811877692, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000417731, e-mail: infolinia@aniakruk.pl , nr telefonu: +48 885 777 772 (zwana dalej „Organizatorem”).

2. Czas obowiązywania Promocji: od dnia 08.02.2019 r. do dnia 14.02.2019 r. lub do wyczerpania zapasów.

3. Treść regulaminu („Regulamin”) jest dostępna na stronie internetowej sklepu internetowego marki Ania Kruk www.aniakruk.pl („Sklep”)w siedzibie Organizatora, oraz u obsługi Butików Ania Kruk.

§2

Warunki uczestnictwa w promocji

1. Promocja dotyczy wszystkich produktów marki Ania Kruk dostępnych na stornie aniakruk.pl, oraz w butikach marki Ania Kruk poza produktami wyprzedażowymi i z zakładki SALE na stornie aniakruk.pl

2. Uczestnikiem Promocji może być każdy Klient Organizatora mający pełną zdolność do czynności prawnych (osoba fizyczna), Sklepu internetowego, który w okresie obowiązywania Promocji dokona zakupu jednego lub więcej produktów, o których mowa w § 2 ust. 1 Regulaminu i w związku tym zechce skorzystać z rabatów Promocji wskazanych w § 2 ust. 3 Regulaminu („Uczestnik”).

3. W okresie obowiązywania Promocji Uczestnik może zakupić produkty z ceną -20% od ceny pierwotnej brutto na ten produkt. Wszystkie ceny z określoną zniżką dla sklepu internetowego aniakruk.pl będą wyświetlone na listingu i karcie produktu, a dla Butików Ania Kruk ceny zmienione zostają przy zakupie produktu.

4. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.

5. Uczestnik jest uprawniony brać udział w Promocji wielokrotnie w okresie jej obowiązywania pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w § 2 ust. 1 Regulaminu.

6. Niniejsza Promocja nie łączy się z innymi trwającymi promocjami w sklepie internetowym aniakruk.pl oraz Butikach Ania Kruk.

§3

Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji. Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących Promocji mają charakter jedynie informacyjny.

2. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich złożenia.

3. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają prawa do reklamacji związanej z rękojmią lub gwarancją ani innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

4. Jeśli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w zakresie, w którym to postanowienie jest niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne zostaje ono wyłączone i usunięte, a w pozostałym zakresie postanowienia Regulaminu obowiązują i pozostają w pełnej mocy oraz są nadal wiążące i wykonalne.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa, a w szczególności Kodeks cywilny.

6. Wszelkie spory wynikające z niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez właściwy Sąd.

7. Regulamin wchodzi w życie w dniu 08.02.2019 r.