Polityka prywatności

Niniejszy dokument (zwany dalej: Regulaminem) określa ogólne warunki korzystania z niniejszego serwisu internetowego (https://aniakruk.pl/) oraz warunki zakupu towarów za jego pośrednictwem. Ilekroć w dalszej części Regulaminu użyto niżej wymienionych zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego:

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia i wykorzystywania przez nas danych osobowych klientów i użytkowników sklepu Ania Kruk bez względu na kanał ich pozyskania (tj. bez względu na to czy dane uzyskaliśmy w związku z odwiedzinami w naszym butiku internetowym dostępnym w domenie aniakruk.pl czy też w związku z osobistym kontaktem w jednym z naszych stacjonarnych salonów). W niniejszej Polityce Prywatności znajdą Państwo wszelkie informacje na temat tego w jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane osobowe. Zasady opisane poniżej mają zastosowanie do wszystkich kanałów, mediów lub sposobów kontaktu z nami, dlatego też odnosząc się poniżej do Sklepu mamy na myśli zarówno butik online aniakruk.pl jak i nasze stacjonarne salony Ania Kruk. W przypadku, gdy któraś z zasad ma zastosowanie wyłącznie do butiku online aniakruk.pl informujemy o tym odnosząc się wyłącznie do Serwisu.

 1. KTO JEST ODPOWIEDZIALNY ZA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

  Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie Państwa danych, jest Ania Kruk Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Mazowiecka27/1, 60-623 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000417731, posiadająca nr NIP: 7811877692, o kapitale zakładowym w wysokości 2.000.000,00 zł w całości opłaconym. Możesz się z nami kontaktować przesyłając wiadomość na adres e-mail: kontakt@aniakruk.pl. We wszelkich sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi oraz ich ochroną mogą się Państwo kontaktować z nami wysyłając wiadomość na następujący adres e-mail: rodo@aniakruk.pl.

 2. ZASADY OCHRONY PRYWATNOŚCI

  Przetwarzamy Państwa dane osobowe zgodnie z przepisami prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej „RODO”).

 3. JAKIE DANE OSOBOWE ZBIERAMY

  Niniejsza Polityka Prywatności odnosi się do obecnych, potencjalnych i dawnych klientów Sklepu (zgodnie z przepisami obowiązującego prawa jesteśmy zobowiązani przechowywać niektóre Państwa dane osobowe także przez określony czas po zakończeniu naszych relacji) oraz, w ograniczonym zakresie, do osób, które korzystają z naszego Serwisu nie będąc naszymi klientami (osoby odwiedzające Serwis). Rodzaj danych osobowych zbieranych i przetwarzanych przez nas zależy od sposobu w jaki korzystają Państwo ze Sklepu oraz od wybranych przez Państwa usług. Dane, które zbieramy w związku z korzystaniem z Sklepu, to w szczególności:

  1. dane pozwalające na identyfikację użytkownika Serwisu (np. imię, nazwisko, dane kontaktowe);
  2. informacje transakcyjne oraz finansowe (np. dane dotyczące płatności, kart rabatowych (w tym karty Klubu ANIA KRUK), informacje dotyczące zamówień, zakupów, zwrotów, rabatów);
  3. informacje handlowe (np. informacja o tym czy użytkownik jest zapisany do naszego newslettera);
  4. dane dotyczące upodobań i preferencji użytkownika (np. dane ma temat tego jak często użytkownik odwiedza nasz Serwis, którymi
  5. Towarami jest zainteresowany – na podstawie liczby kliknięć w dany Towar, z jakich usług w ramach Serwisu korzysta).

  W przypadku, gdy w celu realizacji którejś z usług dostępnych w ramach Sklepu, prosimy o podanie Państwa danych osobowych, niektóre z pól mogą być zaznaczone jako pola, których uzupełnienie jest obowiązkowe, z uwagi na to, że dane te są nam niezbędne do realizacji danej usługi. W takim wypadku, jeżeli nie zdecydują się Państwo na udostępnienie nam tych danych, korzystanie z niektórych funkcji lub usług w ramach Sklepu może być niemożliwe.

 4. W JAKIM CELU ZBIERAMY DANE

  W zależności od tego w jaki sposób korzystają Państwo z naszego Sklepu możemy przetwarzać Państwa dane osobowe w jednym z poniższych celów:

  1. dokonania rejestracji użytkownika w Serwisie tj. utworzenia Konta Klienta. W przypadku, gdy zdecydują się Państwo utworzyć Konto w naszym Serwisie potrzebne nam będą dane w celu dokonania identyfikacji użytkownika i nadania dostępu do poszczególnych funkcjonalności dostępnych w ramach Konta. Podstawą przetwarzania danych w celu dokonania rejestracji użytkownika jest realizacja umowy tj. realizacja postanowień Regulaminu Sklepu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  2. zawarcia i realizacji umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług, w związku z tym przetwarzamy dane w celu realizacji Zamówienia, w tym przekazania informacji o jego szczegółach, zarządzania płatnościami za zakupione Towary, zarządzania ewentualnymi zwrotami po dokonaniu zakupu, wystawienia faktury lub paragonu, realizacji innych dostępnych w Sklepie związanych z kartami rabatowymi, podarunkowymi lub ofertami specjalnymi i promocjami. Podstawą przetwarzania jest realizacja umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  3. dochodzenia lub zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes jako administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  4. obsługi zapytań, wniosków składanych za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta. Przetwarzanie danych w tym celu realizujemy na podstawie zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub, jeżeli zapytanie dotyczy praw, o którym mowa w niniejszej Polityce Prywatności lub reklamacji naszych Towarów bądź usług, to podstawą przetwarzania danych może być też wymóg wypełnienia nałożonych na nas obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  5. zarządzania subskrypcją naszego newslettera (cele marketingowe), w szczególności przesyłania użytkownikom dostosowanych do jego indywidualnych preferencji informacji na temat naszych Towarów oraz usług za pośrednictwem poczty elektronicznej lub sms, jeżeli użytkownik wyraził na to zgodę. Jeżeli użytkownik w momencie dokonania subskrypcji newslettera podał nam dodatkowe dane tj. swoją datę urodzenia, będziemy je przetwarzać wyłącznie w celu przygotowania zindywidualizowanych ofert lub specjalnych urodzinowych promocji. Podstawą przetwarzania jest zgoda użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  6. prowadzenia działań promocyjnych np. konkursów, poprzez uczestnictwo, w których użytkownik upoważnia nas do przetwarzania udostępnionych danych w zakresie i na warunkach opisanych w odrębnych regulaminach tj. w celu realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) albo na podstawie zgody uczestnika akcji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  7. analizy użyteczności naszego Serwisu oraz ulepszania naszych usług tj. w celach analitycznych i statystycznych – przetwarzamy dane użytkowników Serwisu w celu zbadania w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron naszego Serwisu. Podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym w tym wypadku jest badanie użyteczności Serwisu, jakości oferowanych usług w celu ulepszania ich jakości.
  8. prezentowania spersonalizowanych treści marketingowych – na potrzeby prezentowania w Serwisie reklam, ofert lub promocji dostosowywanych do zainteresowań użytkownika, możemy zapoznawać się z jego preferencjami, np. poprzez analizę tego jak często użytkownik odwiedza Sklep, którymi Towarami był zainteresowany (m.in. poprzez analizę liczby kliknięć na dany Towar lub dodania go do listy życzeń). Podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest lepsze zrozumienie oczekiwań naszych klientów oraz dostosowanie usług do ich potrzeb.
 5. PRZEZ JAKI OKRES PRZETWARZAMY DANE

  Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane tj.:

  • przez okres, w którym są Państwo zarejestrowani w Serwisie tj. posiadają Państwo Konto Klienta;
  • przez okres niezbędny do realizacji umowy sprzedaży Towarów oraz obsługi posprzedażowej tj. okres niezbędny do realizacji ewentualnych zwrotów lub reklamacji oraz przez okres wynikający z przepisów prawa (m.in. ustawy o rachunkowości), a po jego upływie przez okres wynikający z przepisów prawa i przewidziany dla dochodzenia lub zabezpieczenia ewentualnych roszczeń;
  • przez okres, w którym są Państwo członkami Klubu ANIA KRUK tj. przez okres wskazany w odrębnym regulaminie lub do momentu rozwiązania umowy np. poprzez rezygnację z członkostwa;
  • dane przetwarzane na podstawie Państwa odrębnej zgody, będziemy przetwarzać do czasu jej cofnięcia;
  • w przypadku działań marketingowych, których realizacja stanowi nasz prawnie uzasadniony interes, będziemy przetwarzać dane do czasu złożenia przez Państwa sprzeciwu wobec dalszego ich przetwarzania.
 6. TWOJE PRAWA

  Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz uzyskania ich kopii, prawo do sprostowania danych, gdyby okazały się niekompletne lub błędne, prawo do usunięcia swoich danych lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych do innego administratora oraz w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej cofnięcia.

  Ponadto posiadają Państwo prawo wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych.

  Ze wszystkich wskazanych powyżej praw mogą Państwo skorzystać kontaktując się z nami za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta lub na dedykowany do obsługi takich żądań oraz zapytań adres e-mail: rodo@aniakruk.pl. Wystarczy, że opiszą nam Państwo prawo, z którego chcą skorzystać. W celu realizacji przysługującego Państwu prawa, w szczególności w celu dokonania identyfikacji, możemy poprosić Państwa o podanie nam dodatkowych informacji.

  Mają Państwo także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

 7. ODBIORCY TWOICH DANYCH

  Państwa dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Ponadto, w celach opisanych w niniejszej Polityce mogą zostać udostępnione naszym zaufanym partnerom tj. podmiotom wspierającym nas w zakresie świadczonych przez nas usług, takim jak: instytucje finansowe, dostawcy usług technologicznych, dostawcy usług transporotowych, pocztowych, doręczeniowych, logistycznych, dostawcy usług związanych z obsługą klienta, dostawcy usług marketingowych oraz usług związanych z promocją i reklamą.

  W przypadku, gdy któryś z naszych dostawców posiada siedzibę w kraju znajdującym się poza terytorium EOG, w każdym przypadku upewniamy się, że zapewnia on odpowiednie gwarancje bezpieczeństwa danych, których potwierdzeniem jest posiadanie stosownego certyfikatu np. Privacy Shield (w odniesieniu do podmiotów z USA), który można sprawdzić klikając na poniższy link: https://www.privacyshield.gov/list lub podpisane z nami Standardowe Klauzule Umowne zatwierdzone przez Komisję.

  Na naszych stronach podmioty trzecie zamieszczają informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) i innych podobnych technologii na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, smartfonie) oraz uzyskują do nich dostęp. To nasi zaufani partnerzy z którymi stale współpracujemy, aby dostosować do Twoich potrzeb i zainteresowań reklamy na naszych i ich stronach, a także usługi, które dostarczamy my i nasi zaufani partnerzy. Takim zaufanym partnerem są podmioty z grupy kapitałowej Wirtualnej Polski.

 8. POZOSTAŁE INFORMACJE

  Podanie przez Państwa danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednak może być ono niezbędne do realizacji usług lub udostępnienia Państwu funkcjonalności Sklepu. W związku z powyższym, konsekwencją ich niepodania może być, w niektórych przypadkach, niemożność zawarcia umowy sprzedaży, przyznania rabatu, utworzenia Konta Klienta, wysłania newslettera lub udzielenia odpowiedzi na zapytania lub żądania kierowane do Biura Obsługi Klienta.

  Niektóre funkcje Serwisu lub oferowane przez nas usługi mogą wymagać od nas przetwarzania danych osobowych osób trzecich udostępnionych nam przez użytkowników (np. imienna karta podarunkowa, voucher lub personalizowane Towary bądź usługi takie jak bileciki z dedykacją dołączane do Towaru na życzenie klienta). Udostępniając nam dane osobowe osoby trzeciej użytkownik oświadcza, że poinformował tą osobę o celach i sposobie przetwarzania i że osoba ta, w przypadkach przewidzianych prawem, wyraziła na to zgodę.

  W ramach Serwisu mogą pojawiać się okresowo linki kierujące do innych stron internetowych. Takie strony działają niezależnie od naszego Serwisu i nie są przez nas nadzorowane. Mogą one posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zachęcamy zapoznać się przed skorzystaniem z takiej strony. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi operatorów tych stron.

  Dokładamy wszelkich starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i chronić je przed nieuprawnionymi działaniami osób trzecich. Stosujemy niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Serwisu w celu ochrony Państwa danych, w szczególności certyfikat protokołu SSL. Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem przez Państwa płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia. Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa. W szczególności istotne jest zachowanie w poufności loginu i hasła do Konta oraz nieudostępnianie ich osobom trzecim. W celu uniemożliwienia korzystania z państwa Konta osobom nieuprawnionym prosimy pamiętać o wylogowaniu się po zakończeniu korzystania z Serwisu.

  Postanowienia niniejszej Polityki Prywatności mogą ulec zmianie m.in. w przypadku zmiany w funkcjonowaniu Serwisu, wprowadzenia zmian, nowych usług lub funkcjonalności. O wszelkich zmianach Polityki Prywatności będziemy Państwa niezwłocznie informować za pomocą różnych wykorzystywanych przez nas w ramach Serwisu środków (banner informacyjny, wyskakujące okienka, wiadomość e-mail).

 9. POLITYKA PLIKÓW COOKIES

  Podczas korzystania z Serwisu automatycznie zbierane są dane dotyczące użytkownika takie jak adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies lub inne podobne mechanizmy takie jak system Google Analytics, system Web Beacon, mogą być także zapisywane w logach serwera. Wskazane mechanizmy stosowane są w celu ułatwienia użytkownikom korzystania z Serwisu, poznania ich preferencji odnośnie sposobu korzystania z niego, wyświetlania reklam i informacji dostosowanych do preferencji użytkownika. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez Serwis na Państwa urządzenia końcowe (np. komputer, telefon, tablet itp.) w czasie korzystania z Serwisu. Pliki te zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

  Pliki cookies wykorzystywane są m.in. w celu:

  1. dostosowania zawartości stron Serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z Serwisu, w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę Serwisu dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  3. utrzymania sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu do Konta), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

  Wykorzystywane przez nas pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Serwisu i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Serwisu.

  W ramach Serwisu stosowane są:

  • niezbędne pliki cookies tj. umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie dokonywania rejestracji w ramach Serwisu;
  • tzw. wydajnościowe pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z Serwisu;
  • funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika;
  • reklamowe pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych dostosowanych do ich zainteresowań.

  Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu mogą być również wykorzystywane przez współpracujących z nami reklamodawców oraz partnerów.

  W każdym wypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując do tego odpowiednie opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie. Więcej przydatnych informacji na temat plików cookies mogą Państwo znaleźć pod adresem:

  www.wszystkoociasteczkach.pl

  Obok plików cookies Serwis może również gromadzić dane w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której weszliście Państwo na stronę Serwisu. Niektóre podstrony w ramach Serwisu oraz inne środki komunikacji z Państwem mogą zawierać tzw. Web Beacon, które pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP komputera, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki.

  Serwis korzysta z Google Analytics, serwisu analityki internetowej udostępnionego przez Google Inc. (“Google”). Google Analytics gromadzi pliki cookies stanowiące informacje dotyczące oglądalności stron internetowych oraz profilu systemowego użytkownika (włącznie z jego adresem IP). Informacje te są przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google używa tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Adresy IP użytkowników nie są łączone z żadnymi innymi danymi będącymi w posiadaniu Google. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli jest to wymagane prawem, lub jeżeli osoby trzecie przetwarzają te informacje na zlecenie Google. Google nie będzie łączyć adresu IP użytkownika z innymi danymi przechowywanymi przez Google. Mogą państwo zablokować korzystanie z plików cookies wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce internetowej, jednak w takim przypadku niektóre z funkcji Serwisu mogą być niedostępne.

  W przypadku, gdy źródłem odwiedzin danego użytkownika są kreacje reklamowe emitowane przez podmioty współpracujące z Serwisem w modelu rozliczeniowym CPA („Cost Per Action”), CPC („Cost Per Click”) lub CPS (“Cost Per Sales”) tworzone są pliki cookies zawierające identyfikację sesji, a po ostatnim kroku składania Zamówienia, dane o jego numerze i kwocie są przekazywane do tych firm, jako niezbędne do celów rozliczeniowych.

  Dla potrzeb działania aplikacji umożliwiającej chat online z konsultantem Sklepu zbierane są informacje używane wyłącznie w celu personalizacji użytkownika i nie są łączone z danymi osobowymi użytkownika, są automatycznie kasowane po opuszczeniu witryny Serwisu. Serwis zastrzega sobie prawo do możliwości wysłania konkretnym użytkownikom zachęty do rozmowy z konsultantem w formie komunikatu z opcjami wyboru „rozpocznij chat/zamknij okno”. Użytkownicy, którzy usunęli pliki cookies lub nie zaakceptowali ich w przeglądarce nie będą mieć dostępu do opisanej usługi.

  Strona korzysta z Usability tools, serwisu analityki internetowej, która używa ciasteczek do przechowywania informacji jak anonimowi, losowo wybrani użytkownicy przechodzą ze strony na stronę (w tym śledzone są ruchy myszy). Można zablokować korzystanie z ciasteczek, wybierając odpowiednie ustawienia w Twojej przeglądarce internetowej. Należy pamiętać, że usunięcie lub wyłączenie plików cookie może mieć wpływ na możliwość korzystania z serwisu.

768 1.25t0.768-1.25zM26.946 22.786q0 4.179-0.464 6.25-0.25 1.054-1.036 1.768t-1.821 0.821q-3.286 0.375-9.911 0.375t-9.911-0.375q-1.036-0.107-1.83-0.821t-1.027-1.768q-0.464-2-0.464-6.25 0-4.179 0.464-6.25 0.25-1.054 1.036-1.768t1.839-0.839q3.268-0.357 9.893-0.357t9.911 0.357q1.036 0.125 1.83 0.839t1.027 1.768q0.464 2 0.464 6.25zM9.125 0h1.821l-2.161 7.125v4.839h-1.786v-4.839q-0.25-1.321-1.089-3.786-0.661-1.839-1.161-3.339h1.893l1.268 4.696zM15.732 5.946v3.125q0 1.446-0.5 2.107-0.661 0.911-1.893 0.911-1.196 0-1.875-0.911-0.5-0.679-0.5-2.107v-3.125q0-1.429 0.5-2.089 0.679-0.911 1.875-0.911 1.232 0 1.893 0.911 0.5 0.661 0.5 2.089zM21.714 3.054v8.911h-1.625v-0.982q-0.946 1.107-1.839 1.107-0.821 0-1.054-0.661-0.143-0.429-0.143-1.339v-7.036h1.625v6.554q0 0.589 0.018 0.625 0.054 0.393 0.375 0.393 0.482 0 1.018-0.768v-6.804h1.625z">