REGULAMIN PROMOCJI " Kody Santander"

§1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem promocji o nazwie „Kody Santander” (zwanej dalej „Promocją”) jest Ania Kruk Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-425), ul. Dąbrowskiego 399, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000417731, NIP: 7811877692, o kapitale zakładowym w wysokości 2.000.000,00 zł, e-mail: infolinia@aniakruk.pl, nr tel. +48 885 777 772 (zwana dalej: „Organizatorem”).

2. Promocja trwa od dnia 17.09.2020 do dnia 31.10.2021 lub do wyczerpania zapasów.

3. Treść regulaminu Promocji (dalej: „Regulamin”) dostępna jest na stronie sklepu internetowego Ania Kruk pod adresem www.aniakruk.pl (dalej: „Sklep”), w Butikach Stacjonarnych oraz w siedzibie Organizatora.

4. Wszystkie słowa pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w regulaminie Sklepu TUTAJ (dalej: „Regulamin Sklepu”), jeżeli inaczej nie wynika z niniejszego Regulaminu.

§2 Warunki udziału w Promocji

1. Promocją objęte są wszystkie Towary dostępne w Sklepie z wyłączeniem Karty Podarunkowych

2. Promocja polega na przyznaniu rabatu z kodu rabatowego o odpowiedniej kwocie do wszystkich zamówień w sklepie.

3. W Promocji może wziąć udział każdy Klient Sklepu online (zwany dalej „Uczestnikiem”), który w okresie trwania Promocji dokona zakupu produktów jak z punktu 1.

4. Uczestnik może wziąć udział w Promocji dowolną ilość razy, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków opisanych w ust. 3 powyżej.

5. Udział w Promocji oznaczą akceptację niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Sklepu.

6. Bony są ważne do 31.10.2021 roku

7. Obowiązują również na produkty przecenione z zakładki sale

8. Nie łączą się z innymi rabatami, promocjami i ofertami specjalnymi

9. Kody ważne tylko w sklepie online

10. Jeden bon można wykorzystać tylko do jednego zamówienia

11. Jeden bon może być wykorzystany bez możliwości podziału

12. Bon nie pokrywa kosztów dostawy

13. Jeżeli wartość zakupów jest niższa niż wartość bonu, to cała wartość bonu zostaje uznana za wykorzystaną

14. Jeżeli wartość zamówienia jest wyższa od wartości bonu - klient musi dopłacić różnicę

15. Nie wydajemy bonów w zamian po utraceniu ich przez klienta

§3 Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące Promocji można składać na adres e-mail: infolinia@aniakruk.pl  lub adresy w skazane w dziale Regulaminu Sklepu. W treści reklamacji należy krótko opisać okoliczności uzasadniające jej złożenie.

2. Reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora. Postanowienia niniejszego Regulaminu w żaden sposób nie ograniczają praw do składania reklamacji lub dochodzenia roszczeń przysługujących Uczestnikowi na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

3. Odstąpienie od umowy jest możliwe na zasadach ogólnych z zastrzeżeniem, że równowartość kwoty z kodu rabatowego zwracana jest w formie innego kodu rabatowego. 

§4 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu Sklepu oraz obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego.

2. Regulamin obowiązuje od dnia 01.04.2021.

3. W uzasadnionych przypadkach Organizator może dokonać zmiany Regulaminu, o czym niezwłocznie poinformuje Uczestników publikując tekst jednolity Regulaminu na stronie Sklepu. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na Umowy zawarte w ramach Promocji przed opublikowaniem informacji o zmianie.

4. W zakresie nieuregulowanym odmiennie w niniejszym regulaminie promocji, stosuje się postanowienia §10 ust. 11 Regulaminu