• Niniejszy dokument (zwany dalej: Regulaminem) określa ogólne warunki korzystania z niniejszego serwisu internetowego (https://aniakruk.pl/) oraz warunki zakupu towarów za jego pośrednictwem. Ilekroć w dalszej części Regulaminu użyto niżej wymienionych zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego:
  • 1. Definicje

    • a)

    • Cena - określona w złotych polskich lub w innej walucie kwota wynagrodzenia brutto (uwzględniająca podatek) należnego Sprzedawcy tytułem przeniesienia własności Towaru na Klienta zgodnie z Umową Sprzedaży;

    • b)

    • BOK - telefoniczne Biuro Obsługi Klienta Sprzedawcy, za pośrednictwem którego Klient może uzyskać informacje na temat Towarów, Sklepu, Regulaminu oraz aktualnych Promocji;

    • c)

    • Hasło - ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, który jest określony przez Klienta podczas tworzenia Konta. Klient jest zobowiązany do zachowania Hasła w ścisłej poufności (do nieujawniana go jakimkolwiek osobom trzecim). Hasło może być zmienione w ustawieniach Konta. Sprzedawca może udostępnić Klientowi możliwość tzw. odzyskania zapomnianego Hasła w sposób określony w ramach Sklepu;

    • d)

    • Klient - osoba fizyczna albo osoba prawna albo inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, działająca przez osobę umocowaną, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

    • e)

    • Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

    • f)

    • Konto Klienta/Konto - przestrzeń udostępniana Klientowi w ramach Sklepu zgodnie z Umową o Świadczenie Usług, pozwalająca na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności/usług. Klient uzyskuje dostęp do Konta Klienta za pomocą Loginu i Hasła. Klient loguje się na swoje Konto po dokonaniu rejestracji na stronie Sklepu. Konto Klienta umożliwia zapisywanie i przechowywanie informacji o danych adresowych Klienta do wysyłki Towarów, śledzenie statusu Zamówienia, dostęp do historii Zamówień;

    • g)

    • Koszyk – usługa udostępniana każdemu Klientowi oraz każdemu użytkownikowi Sklepu, który korzysta z serwisu aniakruk.pl, polegająca na umożliwieniu mu łatwego dokonania zakupu jednego lub kilku Towarów, wpisanie kodów rabatowych umożliwiających obniżenie Ceny na zasadach określonych odrębnymi umowami/regulaminami, wyświetlenie podsumowania Ceny zakupu poszczególnych Towarów i wszystkich Towarów łącznie (w tym ew. kosztów wysyłki), wyświetlenie przewidywanego terminu dostawy Towarów, zapamiętanie Towarów dodanych do koszyka również po zakończeniu sesji przeglądarki przez okres nie dłuższy niż 21 dni. W przypadku gdy po dodaniu Towaru do Koszyka Cena Towaru ulegnie zmianie (np. po odliczeniu rabatu), Cena zostanie zaktualizowana w formularzu zamówienia

    • h)

    • Login - adres e-mail Klienta podany w ramach Sklepu podczas tworzenia Konta. Każdorazowe utworzenie/zmiana Loginu wymaga potwierdzenia adresu e-mail Klienta, poprzez kliknięcie przez Klienta w link aktywacyjny wysyłany przez Sprzedawcę na podany przez Klienta adres e-mail;

    • i)

    • Newsletter - usługa Sprzedawcy polegająca na wysyłaniu Klientom, za ich wyraźną zgodą, bezpłatnych cyklicznych informacji na temat Sklepu, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej;

    • j)


   • Promocje - szczególne warunki sprzedaży, uregulowane na zasadach wyrażonych w odrębnych regulaminach, dotyczące specjalnej oferty Sklepu obowiązującej w określonym czasie, z których Klient może skorzystać na zasadach tam określonych. W przypadku rozbieżności postanowień właściwego regulaminu Promocji z postanowieniami niniejszego Regulaminu, pierwszeństwo mają postanowienia właściwego regulaminu Promocji;

   • k)

   • Regulamin/Umowa o Świadczenie Usług - niniejszy dokument określający zasady zawierania Umów Sprzedaży oraz zasady świadczenia i korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu na rzecz Klientów. Regulamin określa prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);

   • l)

   • Sklep - platforma sprzedaży Towarów oraz świadczenia usług oferowanych przez Sprzedawcę, prowadzona przez Sprzedawcę, stanowiąca zespół połączonych ze sobą stron internetowych, dostępna za pośrednictwem adresu URL www.aniakruk.pl

   • m)

   • Sprzedawca: Spółka- Ania Kruk Sp. z o. o z siedzibą w Poznaniu (60-623), ul. Mazowiecka 27/1, NIP 7811877692, REGON 302067803, KRS 0000417731, Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy: 100.000,00 zł opłacony w całości.

   • n)

   • Towar - rzecz(y) (towary) sprzedawane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu na rzecz Klienta, za zapłatą Ceny. Wszystkie towary oferowane na stronie Sklepu są fabrycznie nowe; Towary mogą być standardowe albo przygotowane na zamówienie Klienta, w zależności od aktualnego asortymentu prezentowanego w ramach Sklepu

   • o)

   • Treść/Treści - elementy tekstowe, graficzne lub multimedialne (np. informacje o Towarach, zdjęcia Towaru, filmy promocyjne, opisy, komentarze) w tym utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych, jakie są zamieszczane i rozpowszechniane w ramach Sklepu przez odpowiednio Sprzedawcę, kontrahentów Sprzedawcy, Klienta albo inną osobę korzystającą ze Sklepu;

   • p)

   • Umowa Sprzedaży/Umowa - umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, dotycząca sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Towarów za zapłatą Ceny powiększonej o ew. koszty wysyłki, której warunki określa w szczególności niniejszy Regulamin, zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedawcą w sposób określony niniejszym Regulaminem, tj. jest w szczególności zawierana z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Umowa Sprzedaży określa w szczególności Towar, jego cechy, Cenę, koszty wysyłki oraz inne istotne warunki;

   • r)

   • Wymagania Techniczne - minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do korzystania ze Sklepu, zawarcia Umowy o Świadczenie Usług lub zawarcia Umowy Sprzedaży, tj.: posiadanie komputera lub innego urządzenia podłączonego do sieci Internet, wyposażonego w jedną z następujących przeglądarek internetowych (we wskazanych lub nowszych wersjach): Microsoft Internet Explorer 8.0, Firefox 7.0, Google Chrome 20.0, Safari 5.0, Opera 11.64, obsługującą Java Script oraz umożliwiającą zapisywanie plików cookies. By dokonać zakupów w Sklepie Klient musi posiadać ważny/aktywny adres e-mail, a także klawiaturę lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych;

   • s)

   • Zamówienie - formularz udostępniony w ramach Sklepu, określający Towary jakie zamierza kupić Klient oraz dane Klienta konieczne dla zawarcia i wykonania Umowy. Zamówienie przesłane Sprzedawcy stanowi ofertę Klienta, tj. oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość, za pośrednictwem Sklepu.

 • 2. Ogólne zasady korzystania ze sklepu

   1.  Korzystanie ze Sklepu wymaga spełnienia przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, minimalnych Wymagań Technicznych.

  2.  Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna do utworzenia Konta lub złożenia Zamówienia.

  3.  Sprzedawca informuje, że korzystanie ze Sklepu za pośrednictwem przeglądarki internetowej, w tym składanie Zamówienia, a także nawiązywanie połączenia telefonicznego z BOK, może być związane z koniecznością poniesienia kosztów połączenia z siecią Internet (opłata za przesyłanie danych) lub kosztów połączenia telefonicznego, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient.

  4.  Sprzedawca może powierzyć wykonywanie poszczególnych czynności w ramach Sklepu lub bieżącą obsługę Sklepu podwykonawcom. Pozostaje to bez wpływu na zakres oraz jakość usług Sprzedawcy, Sprzedawca jest też w każdym wypadku stroną Umowy o Świadczenie Usług.

  5. Informacje prezentowane na stronie Sklepu nie stanowią oferty w myśl przepisów Kodeksu cywilnego. stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, kierowane przez Sprzedawcę do Klientów, a nie ofertę w myśl przepisów Kodeksu cywilnego.

 • 3. Zawarcie umowy o świadczenie usług

  1. Sprzedawca w ramach Sklepu świadczy następujące nieodpłatne usługi na rzecz Klientów:

  • a)

  • założenie Konta Klienta;

  • b)

  • umożliwianie Klientom składania Zamówień oraz zawierania Umów Sprzedaży;

  • c)

  • prezentowanie Klientom dopasowanych do ich zainteresowań treści reklamowych;

  • d)

  • umożliwienie Klientom korzystania z usług Koszyka;

  • e)

  • umożliwienie przeglądania Treści umieszczonych przez Sprzedawcę w ramach Sklepu;

  • f)

  • Newsletter

  2. Sprzedawca dodatkowo, na rzecz Klientów którzy utworzyli Konto Klienta, świadczy nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu następujące usługi:

  • a)


  • podtrzymywanie sesji Klienta po zalogowaniu się przez niego do Konta Klienta (za pomocą przeglądarki);


  • b)


  • przechowywanie i udostępnianie Klientowi za pośrednictwem Konta Klienta historii Zamówień;


  • c)


  • umożliwienie dostępu do szczególnych Promocji kierowanych wyłącznie do określonych grup Klientów posiadających Konto Klienta.

  3.W ramach Sklepu Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia usług, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

  4. Umowa o Świadczenie Usług zostaje zawarta z chwilą łącznego spełnienia następujących warunków: (i) skutecznego wypełnienia i zaakceptowania przez Klienta (przesłania Sprzedawcy) formularza rejestracyjnego w celu utworzenia Konta Klienta oraz (ii) akceptacji Regulaminu. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieoznaczony. Założenie Konta nie jest wymagane aby dokonać zakupu w Sklepie. Utworzenie i korzystanie z Konta jest w zakresie świadczonych przez Sklep usług dobrowolne i bezpłatne.


  5.Klient zobowiązany jest w szczególności do:

  • a)


  • podawania w Zamówieniu oraz w formularzach rejestracyjnych przy tworzeniu Konta Klienta wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych Klienta;


  • b)


  • niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych przez Klienta Sprzedawcy w związku z zawarciem Umowy o Świadczenie Usług lub Umowy Sprzedaży, w szczególności w zakresie w jakim jest to konieczne dla prawidłowego ich wykonania; Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie korzystając z opcji dostępnych w ramach Konta Klienta;


  • c)


  • korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób niezakłócający funkcjonowania Sprzedawcy lub Sklepu;


  • d)


  • korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego;


  • e)


  • korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedawcy;


  • f)


  • terminowej zapłaty Ceny i innych ustalonych przez Klienta i Sprzedawcę kosztów;


  • g)


  • niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Sklepu jakichkolwiek Treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Treści naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich albo ich dobra osobiste;


  • h)


  • niepodejmowania działań takich jak:

  -

  rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie niezamówionej informacji handlowej lub umieszczanie jakichkolwiek Treści naruszających przepisy prawa (zakaz umieszczania treści bezprawnych);


  -

  podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta, w tym danych innych Klientów;


  -

  modyfikowania w sposób nieuprawniony Treści dostarczanych przez Sprzedawcę, w szczególności podanych w ramach Sklepu Cen lub opisów Towarów.
 • 4. Newsletter

  1. Zapisanie się do Newslettera jest dobrowolne i bezpłatne. W celu otrzymywania Newslettera, Klient wyraża zgodę na otrzymywanie Newslettera poprzez udostępnienie swojego aktywnego adresu e-mail w dedykowanym do tego polu albo zapisując się poprzez zakładkę „Newsletter” w ramach swojego Konta. Na podany przez Klienta adres e-mail Sprzedawca wyśle wiadomość z prośbą o potwierdzenie woli otrzymywania Newslettera poprzez kliknięcie w link aktywujący.

  2. Oprócz adresu e-mail, zapisując się na Newsletter, Klient może w dedykowanym do tego polu podać swoją datę urodzenia, której podanie pozwala Sprzedawcy na wysyłanie Klientowi spersonalizowanych informacji z okazji urodzin, które mogą zawierać urodzinowe oferty specjalne lub promocje.

  3. Klient może w każdym czasie zrezygnować z otrzymywania Newslettera poprzez kliknięcie w link dezaktywacyjny znajdujący się w każdym Newsletterze przesyłanym do Klienta lub zmianę ustawień w panelu Moje Konto (Konto Klienta), Szczegółowe zasady i informacje na temat udzielenia oraz cofnięcia zgody na otrzymywanie Newslettera znajdują się w Polityce prywatności.

 • 5. Zawarcie umowy sprzedaży

  1. Główne cechy świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z Klientem są określone na stronie każdego Towaru.

  2. Sprzedawca umożliwia Klientowi złożenie Zamówienia w następujący sposób, kolejno:


  • a)

  • Klient dodaje wybrany/e Towar/y do Koszyka po czym przechodzi do formularza Zamówienia.

  • b)

  • Klient wybiera jeden z oferowanych sposobów dostawy. W przypadku wyboru dostawy za pobraniem (tj. zapłaty przy odbiorze), ze względów technicznych, w ramach jednego Zamówienia za pośrednictwem Sklepu, nie można zamówić więcej niż 20 sztuk Towaru/Towarów łącznie bądź kilku zamówień o łącznej wartości przekraczającej 10000 złotych, przez tego samego Klienta, w przeciągu 31 dni kalendarzowych – jeżeli Klient chce złożyć Zamówienie przekraczające wartości wskazane w niniejszym pkt a, powinien skontaktować się z BOK;

  • c)

  • Klient posiadający Konto Klienta potwierdza w formularzu Zamówienia aktualność danych koniecznych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży. Klient nieposiadający Konta każdorazowo wypełnia formularz Zamówienia w zakresie danych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży. Podanie nieaktualnych lub nieprawdziwych danych Klienta może uniemożliwić Sprzedawcy realizację Umowy;

  • d)

  • Klient wybiera sposób zapłaty Ceny i pozostałych wskazanych w formularzu Zamówienia sumarycznych kosztów realizacji Umowy;

  • e)

  • Klient przesyła Sprzedawcy Zamówienie za pomocą udostępnionej w tym celu funkcjonalności Sklepu. W przypadku Klienta, który nie posiada Konta i nie akceptował wcześniej Regulaminu, Klient zobowiązany jest do akceptacji Regulaminu;

  • f)

  • Klient przesyła Zamówienie za pomocy udostępnionej w tym celu funkcjonalności Sklepu (przycisk: „Zamawiam i płacę”);

  • g)

  • Do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam i płacę” Klient może dodawać lub usuwać Towar z Koszyka.

  • h)

  • W zależności od wybranego sposobu zapłaty, Klient może zostać przekierowany do stron zewnętrznego dostawcy usług płatniczych, w celu dokonania płatności;

  • i)

  • Po złożeniu Zamówienie, na podany przez Klienta adres e-mail zostanie przesłane potwierdzenie otrzymania Zamówienia oraz przyjęcia go do realizacji bądź informacji o braku możliwości jej przyjęcia. Po przyjęciu Zamówienia do realizacji Sprzedawca przesyła Klientowi potwierdzenie warunków Umowy na podany przez Klienta adres e-mail.

  3.Umowa zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia warunków Umowy przesłanego na podany przez Klienta adres e-mail.

 • 6. Przedsprzedaż

  1. Sprzedawca może okresowo umożliwiać Klientom rezerwację Towaru zanim pojawi się on w regularnej sprzedaży (przedsprzedaż).

  2. Szczegółowe warunki zawierania umów, o których mowa w ust. 1 powyżej, będzie zawierać odrębny regulamin.

 • 7. Ceny

  1. Ceny w ramach Sklepu zawierają wszelkie należne cła i podatki, w tym podatek VAT i są podawane w polskich złotych, z zastrzeżeniem, że mogą być również wyrażone w innej walucie.

  2. Ceny nie zawierają kosztów przesyłki. Koszty przesyłki Towaru są wyświetlane na stronie Sklepu w trakcie składania Zamówienia. Całkowita wartość zamówienia obejmuje Cenę, koszty przesyłki oraz ew. koszty związane z wybranymi przez Klienta dodatkowymi płatnymi usługami. Sprzedawca może w wybranym przez siebie okresie określić próg minimalnej wartości zamówienia, dla której przesyłka Towaru jest darmowa.

  3. Promocje obowiązujące w Sklepie nie podlegają łączeniu, chyba że co innego wyraźnie wynika z regulaminu Promocji.

 • 8. Płatności

  1. Płatności można dokonać:


  • a)
  • kartą kredytową w systemie płatności elektronicznych akceptowanym w danym momencie przez Sprzedawcę. Bezpieczeństwo transakcji kartą kredytową przez Internet jest gwarantowane oraz realizowane przez systemy płatności: TPay - operatorem kart płatniczych jest Krajowy Integrator Płatności S.A. przy ul. Św. Marcin 73/6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7773061579, Regon 300878437. Akceptowane karty to: VISA, MasterCard, oraz PolCard.
  • b)
  • przelewem tradycyjnym;
  • c)
  • przelewem online (TPay) - płatności wykonywane są za pośrednictwem serwisu TPay;
  • d)
  • gotówką za pobraniem (płatność przy odbiorze), w przypadku dostarczenia przesyłki za pośrednictwem firmy kurierskiej.

  2. Płatność gotówką za pobraniem, o której mowa w pkt d), nie jest dostępna w przypadku:

   • a.Towarów wykonanych na zamówienie Klienta (np. Towarów zawierających grawer zamówiony przez Klienta);
   • b.dostawy Towaru do stacjonarnego sklepu Ania Kruk (dalej: Butiku Stacjonarnego)

  3.Termin płatności za zamówione Towary w przypadku wyboru przez Klienta formy płatności „z góry” wynosi 3 dni robocze od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Po upływie powyższego terminu, Biuro Obsługi Klienta skontaktuje się z Klientem celem powiadomienia o możliwości uiszczenia płatności w dodatkowym 7 dniowym terminie. Nieuiszczenie płatności, pomimo upływu wyznaczonego dodatkowego terminu, jest warunkiem rozwiązującym Umowę Sprzedaży. Klient może również we wskazanym terminie anulować Zamówienie bez ponoszenia konsekwencji, co nie narusza jego prawa do odstąpienia od umowy.

  4. W przypadku dostawy Towaru do wskazanego przez Klienta Butiku Stacjonarnego, Klient zobowiązany jest odebrać Towar w terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia o dostawie, po bezskutecznym upływie tego terminu Sprzedawca jest uprawniony anulować Zamówienia, w takim przypadku Umowa zostanie rozwiązana, a wszelkie płatności uiszczone z tytułu Umowy przez Klienta zostaną bez zbędnej zwłoki zwrócone.

 • 9. Czas realizacji zamówienia

  1. Na czas dostawy Towaru do Klienta składa się czas przygotowania zamówienia do wysyłki przez Sprzedawcę oraz czas doręczania Towaru przez przewoźnika. Czas przygotowania zamówienia do wysyłki przez Sprzedawcę liczony jest od momentu zawarcia Umowy do momentu nadania przesyłki zawierającej Towar i wynosi zwykle 3 dni robocze (dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy), jednak w szczególnych wypadkach opisanych w ust. 3 poniżej, może wynieść do 5 dni roboczych. Do powyższego czasu należy doliczyć czas doręczania Towaru przez danego przewoźnika, który uzależniony jest od wybranej przez Klienta formy dostawy i jest każdorazowo prezentowany na podstronie danego Towaru oraz widoczny w Koszyku zamówienia. Towary personalizowane, wykonane na indywidualne zamówienie Klienta (np. Towary z zamówionym przez Klienta grawerem), mogą mieć wydłużony czas realizacji do 5 dni roboczych. Firma Ania Kruk Sp. z o.o zastrzega, że w szczególnych przypadkach ma prawo do odmowy wykonania graweru, np ze względu na słowa niecenzuralne, powszechnie uznawane za obraźliwe czy mocno uderzające w czyjąś godność. 

  2. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od wybranej przez Klienta formy dostawy.

  3. Sprzedawca informuje na stronie Sklepu o czasowych ograniczeniach w dostarczeniu Towaru przed zawarciem Umowy. W przypadku, gdy Towar niedostępny w Sklepie jest dostępny w jednym z Butików Stacjonarnych, czas realizacji zamówienia może wynieść do 3 dni roboczych.

  4. Koszty dostawy ponosi Klient, chyba, że co innego wynika z Regulaminu lub szczegółowych regulaminów Promocji. W przypadku, gdy w ramach danej Promocji, Sprzedawca oferując bezpłatną dostawę Towaru, wskazuje formę dostawy, która jest dostępna nieodpłatnie lub przewoźnika/firmę kurierską, która realizuje dostawę w ramach tej Promocji.

  5. Towary zamówione w Sklepie są dostarczane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  6. W związku z dużą liczbą zamówień na zamówienia złożone od 17.12.2019 nie gwarantujemy dostawy przed 24.12.2019

 • 10. Odstąpienie od umowy

  1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Konsument ma prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni oraz bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów niż przewidziane przez przepisy prawa. Niezależnie od wskazanego w zdaniu poprzednim terminu odstąpienia Sprzedawca może w wybranym przez siebie okresie określić w regulaminie Promocji dłuższy termin do odstąpienia od Umowy przez Klienta.

  Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w szczególności, gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz stworzona według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (np. Towar z grawerem zamówionym przez Klienta).

  W celu odstąpienia od Umowy Konsument składa Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. W tym celu Konsument może skorzystać z formularza stanowiącego załącznik do Regulaminu lub przekazać swoją decyzję o odstąpieniu w dowolnej innej formie. Konsument może:

  • a)

  • wysłać na adres: ANIA KRUK Sp. z o.o.  ul. Kołobrzeska 26 60-418 Poznań pisemne oświadczenie o odstąpieniu;

  • b)

  • poinformować Sprzedawcę o woli odstąpienia za pośrednictwem BOK (e-mail: bok@aniakruk.pl; tel. +48 885 777 772);

  2. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument lub wskazana przez niego osoba trzecia inna niż przewoźnik, weszła w faktyczne posiadanie Towaru, co zostanie potwierdzone podpisem na pokwitowaniu odbioru Towaru pod ustalonym adresem. W przypadku Zamówienia obejmującego wiele Towarów dostarczanych osobno, partiami lub w częściach – termin ten liczony jest od objęcia w posiadanie ostatniego z Towarów, ostatniej partii lub części.

  3. Do zachowania terminu do odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

  4. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi koszt całej zapłaconej przez niego kwoty, w tym koszty wysyłki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Klienta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

  5. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towarów inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

  6. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobów płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności - w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

  7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Towaru lub dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.

  8.Konsument powinien zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy.

  9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanych Towarów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towarów. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dochodzenia względem Konsumenta odszkodowania, w zakresie w jakim zezwalają na to obowiązujące przepisy prawa.

  10. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru do Sprzedawcy. Sprzedawca może w ramach akcji promocyjnej lub szczególnej oferty na warunkach określonych w odrębnym regulaminie zaoferować Konsumentowi odbiór zwracanych Towarów, przez Sprzedawcę od Konsumenta.

  11. Zwrot Towaru zakupionego w ramach Promocji, w której warunkiem przyznania rabatu był zakup więcej niż jednego Towaru oznacza odstąpienie od Promocji i jest możliwy wyłącznie pod warunkiem zwrotu wszystkich Towarów, których łączny zakup uprawniał do udziału w Promocji. W przypadku, gdy jednym z Towarów zakupionych w ramach opisanej powyżej Promocji jest Towar, który nie podlega zwrotowi zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta (np. Towar z grawerem zamówionym przez Klienta), zwrot Towarów objętych Promocją nie jest możliwy.

  12. Zwracane Towary należy odesłać na następujący adres: ANIA KRUK Sp. z o.o.  ul. Kołobrzeska 26, 60-418 Poznań. Prosimy o dołączenie w miarę możliwości dowodu zakupu Towaru. Konsument może również zwrócić Towar w wybranym przez siebie Butiku Stacjonarnym, przy czym za termin zwrotu Towaru uznaje się dzień, w którym Towar dotarł na adres wskazany powyżej (może to zająć do 14 dni).

 • 11. Postępowanie reklamacyjne / odpowiedzialność

  1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Towaru bez wad (zarówno fizycznych jak i prawnych). Sprzedawca ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady Towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964, Nr 16, poz. 93, z późniejszymi zmianami), w szczególności na podstawie art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.
  Towary prezentowane w Sklepie to często wyroby artystyczne lub rzemieślnicze, do których wytworzenia używane są naturalne surowce, które wpływają na ostateczny wygląd Towaru i mogą powodować niewielkie różnice w zakresie wywołanym właściwościami tych surowców (m.in. struktura, kolor, tekstura). Różnice wynikające z opisanych w niniejszym punkcie właściwości Towaru nie stanowią podstawy reklamacji Towaru, co jednak nie ma wpływu na przysługujące Klientowi prawo odstąpienia od Umowy.

  2. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację Towaru w szczególności korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego w ramach Sklepu, na piśmie (na adres: ANIA KRUK Sp. z o.o.  ul. Kołobrzeska 26, 60-418 Poznań) lub za pośrednictwem BOK (e-mail: bok@aniakruk.pl; tel.+48 885 777 772), lub składając jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie w tym zakresie.

  3. W zgłoszeniu reklamacji, w celu przyśpieszenia jego rozpatrzenia, prosimy zamieścić informacje o przyczynach reklamacji, żądanie Klienta oraz informacje pozwalające zidentyfikować Klienta i Towar, tj. np. numer Zamówienia, datę zakupu Towaru, Imię i nazwisko i dane adresowe Klienta, adres poczty elektronicznej. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji prosimy w miarę możliwości dostarczyć dowód zakupu, który może być np. kopia faktury lub paragonu, wydruk potwierdzający operację za pomocą karty płatniczej itp. W sytuacji, gdy podane w reklamacjach/pytaniach dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Sprzedawca zwróci się, przed ich rozpatrzeniem, do składającego reklamację o ich uzupełnienie.

  4. Klient wykonujący uprawnienia z tytułu rękojmi jest zobowiązany dostarczyć wadliwy Towar do Sprzedawcy, na adres: ANIA KRUK Sp. z o.o.  ul. Kołobrzeska 26, 60-418 Poznań, na koszt Sprzedawcy.

  5. W przypadku wady Towaru, Klient może:

  • a)

  złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od Umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do Ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towaru bez wady. Klient nie może odstąpić od Umowy, jeżeli wada Towaru jest nieistotna;

  • b)

  żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić wadliwy Towar na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu cywilnego.

  6. Jeżeli Klientem jest Konsument, zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady może żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

  7. Jeżeli Klient będący Konsumentem zażąda wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

  8. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku zakupu Towaru przez Konsumenta – bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

  9.Reklamacje związane ze usługami świadczonymi przez Sprzedawcę drogą elektroniczną można składać w szczególności za pośrednictwem BOK (e-mail: bok@aniakruk.pl; tel. +48 885 777 772). W zgłoszeniu reklamacji, w celu przyśpieszenia jego rozpatrzenia, prosimy zamieścić informacje o przyczynach reklamacji, żądanie Klienta oraz informacje pozwalające zidentyfikować Klienta, tj. np. numer Zamówienia, datę zakupu Towaru, Imię i nazwisko i dane adresowe Klienta lub adres poczty elektronicznej. Sprzedawca rozpatruje reklamacje/pytania do 14 dni od dnia ich otrzymania oraz informuje o wyniku jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w reklamacjach/pytaniach dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Sprzedawca zwróci się z prośbą o ich uzupełnienie.

  10. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny.

  11. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl 

  12. Konsument posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

  • a)

  • zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214);

  • b)

  • wystąpienie do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;

  • c)

  • zwrócenie się o bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów m.in. Federacja Konsumentów (adres strony internetowej: www.federacja-konsumentow.org.pl).

  • d)

  • (aktualizacja z dn. 22.01.2016) zgodnie z dyspozycją Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. udostępniamy łącze elektroniczne do platformy ODR (Online dispute Resolution): ec.europa.eu/odr Platforma ODR stanowi m. in. źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 524/2013.

 • 12. Obsługa klienta

  1. Sprzedawca prowadzi Biuro Obsługi Klienta (BOK), z którym Klient może kontaktować się telefonicznie w celu uzyskania informacji na temat Sklepu lub statusu Zamówienia. Klient może kontaktować się z BOK w dni robocze (dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy) w godzinach od 9:00 do 16:00.

  2. Koszt połączenia z BOK wynika z taryfy podstawowej operatora telefonicznego, z którego korzysta Klient.

  3. W celach dowodowych, a także w związku z przedstawianiem przez Klienta różnych oświadczeń woli lub wiedzy względem Sprzedawcy za pośrednictwem BOK, wszelkie rozmowy telefoniczne z Klientem mogą być nagrywane przez Sprzedawcę, o czym Klient jest uprzednio informowany. Korzystanie z usług telefonicznych BOK jest uwarunkowane wyrażeniem przez Klienta zgody na nagrywanie rozmowy.

  4. Sprzedawca nie jest dostawcą usługi Internetu ani dostawcą innych publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne. Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, za pomocą którego możliwe jest dokonanie Zamówienia lub korzystanie z usług Sprzedawcy, w tym z nawiązywania połączenia z BOK.

 • 13. Licencja

  1. Wyłączne prawa do Treści, w tym elementów grafiki, układu i kompozycji tych elementów (tzw. layout), znaków towarowych, zdjęć, oraz innych informacji dostępnych na stronach internetowych Sklepu stanowią przedmiot praw wyłącznych Sprzedawcy lub partnerów handlowych Sprzedawcy. Treści te stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej.
  Pobieranie lub wykorzystywanie, z zastrzeżeniem zapisów poniżej, Treści dostępnych w ramach Sklepu wymaga każdorazowo uzyskania zgody Sprzedawcy i nie może naruszać postanowień Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
  Klient może korzystać z ww. Treści wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego i wyłącznie w celu prawidłowego korzystania ze Sklepu.

  2. Klient, umieszczając w ramach Sklepu jakiekolwiek Treści, w szczególności grafiki, komentarze, opinie lub wypowiedzi na Koncie Klienta lub w innym miejscu Sklepu udziela niniejszym Sprzedawcy niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie, utrwalanie w pamięci komputera, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie (w szczególności w Internecie) tych Treści, na terytorium całego świata. Prawo to obejmuje uprawnienie do udzielania sublicencji w zakresie uzasadnionym realizacją Umowy Sprzedaży lub Umowy o Świadczenie Usług (w tym funkcjonowaniem i rozwojem Sklepu), a także upoważnienie do wykonywania samodzielnie lub za pomocą podmiotów trzecich praw zależnych w zakresie opracowania, dostosowywania, przerabiania i tłumaczenia utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r. W zakresie, w którym Klient nie jest uprawniony do udzielania licencji, o których mowa w niniejszym ust. 2, Klient zobowiązuje się uzyskać dla Sprzedawcy takie odpowiednie licencje.

 • 14. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług oraz zmiana regulaminu

  1. Klient może rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług ze skutkiem natychmiastowym, w każdym czasie, poprzez przesłanie Sprzedawcy żądania usunięcia Klienta, w formie:

  • a)

  • pisemnej na adres: ANIA KRUK Sp. z o.o.  ul. Kołobrzeska 26 60-418 Poznań;
  • b)

  • wiadomości e-mail na adres: infolinia@aniakruk.pl;
  • c)

  • za pośrednictwem udostępnionego w tym celu formularza.

  2. Sprzedawca może w każdym czasie rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług z Klientem za miesięcznym okresem wypowiedzenia z ważnych powodów, rozumianych jako:

   • a)

  • zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawieranej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;

   • b)

  • zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie);

   • c)

  • zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Sprzedawcę dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem;

  3. Sprzedawca swoje oświadczenie w tym zakresie wysyła na adres e-mail podany przez Klienta podczas utworzenia Konta Klienta.

  4. Sprzedawca może wypowiedzieć Klientowi Umowę o Świadczenie Usług za siedmiodniowym okresem wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu, tj. w sytuacjach gdy Klient (katalog zamknięty) narusza postanowienia pkt III.5.a, c, d, e, g, h Regulaminu.

  5. Regulamin oraz załączniki do Regulaminu stanowią wzorzec umowny w rozumieniu art. 384 § 1 Kodeksu cywilnego.

  6.Sprzedawca poinformuje Klientów o zmianie Regulaminu z odpowiednim wyprzedzeniem.

  7. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Sprzedawca udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację na stronie Sklepu oraz za pomocą wiadomości, przesłanej na podany przez Klienta adres e-mail.

  8. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia wysłania informacji o zmianie. W przypadku Klientów posiadających Konto Klienta, mają oni prawo do wypowiedzenia Umowy o Świadczenie Usług w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na Umowy Sprzedaży zawarte przed zmianą Regulaminu.

 •  15. Ochrona danych osobowych

  Informacje oraz dane osobowe przekazywane nam przez Klienta będą przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z jej treścią.

 • 16. Postanowienia końcowe

  1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie internetowej w dniu 03.12.2015 r.

  Aktualizacja: 29.11.2018 r.

  2. Umowa Sprzedaży i Umowa o Świadczenie Usług zawierana jest w języku polskim.

  3. Prawem właściwym dla zawarcia Umowy jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a sądami sądy powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Ewentualne spory pomiędzy Sprzedawcą a Klientem niebędącym jednocześnie Konsumentem zostaną poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy,

  4. Sprzedawca może modyfikować techniczny sposób realizacji Usługi, w szczególności z przyczyn natury technologicznej (rozwój przeglądarek i technologii), jednak bez pogarszania jej jakości, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków Klienta i Sprzedawcy.

  5. Sprzedawca zapewnia środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług na podstawie Umowy o Świadczenie Usług.

  6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie oraz pobierać go ze strony w formacie *.pdf TUTAJ, a także sporządzić jego wydruk.

  7. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości na podany adres e-mail

  8. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostepnienie istotnych postanowień zawieranej Umowy o Świadczenie Usług następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości na podany adres e-mail wiadomości.

 • 17. Wzór formularza odstąpienia od umowy

  Formularz ten należy pobrać tutaj, wydrukować, wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy.
  Szczegółowe zasady Promocji/świadczenia usług przez Sprzedawcę (które nie stanowią załącznika do Regulaminu ani jego integralnej części):

 • 18. Promocje/Konkursy

  Regulamin Promocji "-10% na wszystko" z dnia 18.12.2019 dostępny jest TUTAJ

  Regulamin Promocji "Darmowa wysyłka" z dnia 01.12.2019 dostępny jest TUTAJ

  Regulamin Promocji "50 zł za kazde wydane 300 zł" z dnia 06.12.2019 dostępny jest TUTAJ

  Regulamin Promocji "BLACK FRIDAY 2+1 sztuka za 1 grosz" z dnia 28.11.2019 dostępny jest TUTAJ

  Regulamin Konkursu "Ania Kruk x Laser De Lux" dostępny jest TUTAJ

  Regulamin Konkursu "AKxGLOV" dostępny jest TUTAJ

  Regulamin Promocji "Dzień Przyjaciela" dostępny jest TUTAJ

  Regulamin Promocji "Witamy Wiosnę" dostępny jest TUTAJ

  Regulamin Promocji "Dzień Kobiet" dostępny jest TUTAJ

  Regulamin Promocji "Walentynki 2019" dostępny jest TUTAJ

  Regulamin Promocji "Urodziny Ani Kruk 2019" dostępny jest TUTAJ


Do końca WYPRZEDAŻY: ... ODKRYJ !